Global Gaming – Delårsrapport januari-september 2017

Kvartalets rörelseresultat ökade med 59 procent jämfört med Q2.

Kvartal 3, juli – september 2017

Intäkterna ökade med 479 procent och uppgick till 131,4 (22,7) mkr.

Rörelseresultat ökade till 42,1 (3,4) mkr, vilket motsvarar en förbättring om 1138 procent.

Resultatet efter skatt förbättrades till 37,0 (3,0) mkr, motsvararande 0,96 (0,08) kr per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60,8 (1,0) mkr.

Delårsperioden, januari – september 2017

Intäkterna ökade till 283,4 (65,3) mkr, motsvarande en tillväxt med 334 procent.

Rörelseresultat uppgick till 80,0 (9,7) mkr, vilket motsvarar en ökning med 725 procent.

Resultatet efter skatt blev 70,4 (8,5) mkr, motsvarande 1,82 (0,22) kr per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73,3 (6,8) mkr.

Händelser efter periodens slut

Bolagets aktier har blivit noterade för handel på Nasdaq First North 19 oktober och inför detta genomfördes en nyemission för ägarspridning på 22 mkr som blev övertecknad 18 gånger.

Koncernen har erhållit en class 1 spellicens på Malta.

VD-Ord

Tillväxten fortsätter – nu som noterat bolag!

Tredje kvartalet

-Intäkterna under tredje kvartalet ökade med 34 procent jämfört med föregående kvartal.

En tillväxt med 34 procent under ett kvartal är en mycket hög siffra för de allra flesta bolag. För oss är det dock en tillväxttakt som inte riktigt når upp till vår målsättning. Vi hade planerat att kraftigt öka vår marknadsföringsinsats under andra halvan av kvartalet för att växa ännu mer och för att ge det kraftigt expanderande Ninja Casino den uppmärksamhet det förtjänar. I samband med den uppmärksammade avtalskonflikten mellan Discovery Networks och ComHem/Boxer uppstod tyvärr leveransproblem hos kanalerna vilket innebar att planerade kampanjen i TV försenades rejält.  Våra bruttomarginaler förbättrades dock kraftigt och kvartalets EBIT-resultat blir högre än beräknat. Rörelseresultat ökade med 59 procent jämfört med Q2. Detta trots att vår intäktskurva förskjuts något i tiden och att vi inte riktigt nådde vår omsättningsmålsättning under kvartalet.

Ninja Casino fortsätter att växa kraftigt på sina huvudmarknader Sverige och Finland och övriga varumärken fortsatte att utgöra en stabil grund i verksamheten. I slutet av kvartalet utökades även marknadsföringen av Koti Kasino, ett varumärke på gruppens egna tekniska plattform som vänder sig mot den finska marknaden.

Under kvartalet ökade antalet medarbetare i gruppen med 12 personer vilket motsvarar 33 procent. Vi är mycket glada och stolta över att vi i en extremt konkurrensutsatt marknad kan attrahera erfarna och kompetenta medarbetare från andra spelbolag som är redo att helhjärtat följa med på vår tillväxtresa.

I syfte att ansöka om och driva lokala licenser i Europa baserat på gruppens egna tekniska plattform baserat på den så kallade PayNPlay tekniken som ligger till grund för Ninja Casino startades i juni ett ytterligare dotterbolag på Malta. Global Gaming var också ett av många bolag, myndigheter och andra intressenter som ingav remissvar på förslaget till en licensierad spelmarknad i Sverige. Vårt fokus låg på att argumentera för att man i en kommande lagstiftning inte låser in sig i befintliga tekniska lösningar för t.ex. identifiering och betalningar samt att basera de tekniska kraven på befintliga öppna standarder.

Kommentar om fjärde kvartalet

Mycket tid och resurser har lagts på att förbereda noteringen av Global Gaming på Nasdaq First North under en lång tid. Dock var framförallt oktober månad intensiv och jag ägnade mycket tid åt att presentera Global Gaming på ett flertal platser i Sverige tillsammans med våra rådgivare från RedEye. Det hårda arbetet gav resultat: den spridningsemission som genomfördes i samband med noteringen blev övertecknad 18 gånger och Global Gaming fick förmånen att välkomna över 2 000 nya aktieägare. Det är mycket glädjande att se att under den korta tid som Global Gaming varit noterat har intresset, handeln och utvecklingen av aktien, som handlas under kortnamnet GLOBAL, varit god.

Förseningen av våra TV-kampanjer på grund av avtalsdiskussionerna mellan Discovery Networks och ComHem/Boxer under september innebär att vi tappat lite momentum. Dels under de veckor vi inte kunde visa våra kampanjer på TV och dels då det tar lite tid efter ett sådant reklamvaccum att åter nå full effekt av marknadsföringen. Det medför att vi får en tidsförskjutning av vår planerade intäktstillväxt och att vi när vi stänger böckerna den 31 december inte riktigt kommer nå det omsättningsmål för helåret 2017 som tidigare kommunicerats. Den förbättrade bruttomarginalen under tredje kvartalet håller dock i sig och det innebär glädjande nog att det tidigare kommunicerade EBIT-målet för helåret bedöms kunna uppnås med marginal.

Fokus under resterande 2017 ligger fortsatt på nya marknader och licenser. Det är ett arbete som är svårt att göra bra tidsuppskattningar kring då många myndigheter runt om i Europa har ganska långa handläggningstider. Under november utfärdade Malta Gaming Authority (MGA) licens till dotterbolaget Elec Game, vilket är en självklar och viktig del i det pussel av licenser som vi lägger för att stå rätt rustade för framtiden.

För mig personligen och för många andra inblandade i Global Gaming har noteringsprocessen varit en spännande och utvecklande period. Vi har lärt oss mycket men också lagt mycket kraft och engagemang på saker som kanske inte är vårt vanliga operativa fokus. Därför är det oerhört skönt att alla nu kan fokusera på kärnverksamheten igen med full kraft – det är det arbetet som tagit oss hit och som är nyckeln till fortsatt tillväxt och framgång!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Olsson, CEO
E-post: Stefan.olsson@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 30 november 2017, klockan 08:00 CET.