GRANGEX genomför riktad nyemission till garant efter den genomförda företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I GRANGEX AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i GRANGEX AB (publ) (“GRANGEX” eller “Bolaget”) har idag, i enlighet med ett garantiavtal som ingicks i samband med den företrädesemission av aktier som Bolaget genomförde i februari 2024 (“Företrädesemissionen”), beslutat om en riktad nyemission av 17 142 aktier som garantiersättning till garant som valde aktieersättning för ingånget bottengarantiåtagande. Aktierna emitteras till en teckningskurs om 14 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och betalning sker genom kvittning av garantens garantiersättning på Bolaget uppgående till 240 000 SEK.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanter som lämnade garantiåtaganden i Företrädesemissionen möjlighet att välja att få ersättningen utbetalad kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. En garant, Spikarna Förvaltning AB (”Garanten”), har valt att få garantiersättningen utbetald i aktier. Bolagets styrelse har med anledning därav idag beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2023, om en riktad nyemission av 17 142 aktier som ersättning för det garantiåtagande som Garanten lämnade i Företrädesemissionen. Den riktade nyemissionen kommer medföra att Bolagets aktiekapital ökar med 85 710,003612 SEK. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att fullfölja Bolagets åtaganden gentemot garant som lämnat garantiåtagande och som önskar få ersättning för sitt garantiåtagande i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital och låter Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på sätt som beskrivs i det prospekt som publicerades den 2 februari 2024.

Aktierna emitteras till en kurs om 14 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och har fastställts i samband med upphandlingen av garantiåtagandena med garanterna, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Styrelsens bedömning är att teckningskursen mot denna bakgrund får anses vara marknadsmässig.

Betalning ska ske genom kvittning av Garantens fordran på Bolaget uppgående till 240 000 SEK. När dessa 17 142 aktier tillsammans med de 5 304 285 aktier som emitterades i Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 14 016 288 aktier, och Bolagets aktiekapital till 70 081 442,953722 SEK. Den utspädning som tillkommer som följd av den riktade emissionen till garanterna uppgår till cirka 0,12 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen. Bolaget har inte haft några betydande specifika kostnader relaterade till den riktade emissionen då denna sker som en del i arbetet med Företrädesemissionen. Däremot minskar den kontanta delen av garantiersättningen som Bolaget behöver betala ut i samband med Företrädesemission med 210 000 kronor.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiella rådgivare till GRANGEX i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, VD
Tel: +46 70 591 04 83

 

Om GRANGEX AB (publ)

GRANGEX är ett svenskt mineralutvecklingsbolag med visionen att aktivt bidra till ett hållbart samhälle inom Europa. strävar Bolaget strävar tillsammans med sina koncernbolag efter att bli den främsta mineralutvecklingskoncernen i Europa som utvecklar och bedriver ansvarsfull utvinning och återvinning av mineraler, främst järnmalmsprodukter och andra kritiska mineraler för den gröna omställningen med minimal klimatpåverkan.

Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.

ISIN: SE0018014243

FISN: GRANGEX/SHInstrument-ID: 9XX

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information www.grangex.se/

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i GRANGEX. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av GRANGEX har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. Ingen som inte är en relevant person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Inget erbjudande till allmänheten har lämnats i samband med Företrädesemissionen i någon medlemsstat i EES utom i Sverige.

G&W Fondkommission agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. G&W Fondkommission är inte ansvarigt gentemot någon annan än GRANGEX för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information. Framåtriktad information i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.