Green Landscaping slutför förvärvet av Mark & Trädgård Skottorp och beslutar om riktad emission

Green Landscaping Group AB (publ) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Mark & Trädgård Skottorp AB (”Mark & Trädgård”), och styrelsen har i samband med detta beslutat om en riktad nyemission av 161 394 aktier till säljarna.

Styrelsen i Green Landscaping har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2019 beslutat att emittera totalt 161 394 aktier i Green Landscaping som del av köpeskillingen avseende förvärvet av Mark & Trädgård.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna uppgår till 36,70 kronor per aktie och samtliga aktier har tecknats av säljaren av Mark & Trädgård. Genom nyemissionen ökar Green Landscapings aktiekapital med 11 459 kronor till 2 556 785 kronor.

Priset för teckningskursen har fastställts baserat på det volymviktade genomsnittspriset per aktie för den handel som bedrivits i Green Landscapings aktie på Nasdaq Stockholm under de 5 senaste handelsdagarna före tillträdet.

Antalet aktier och röster kommer efter nyemissionen att vara 36 011 057 stycken. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om 0,45% procent.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2019 kl. 14:30 CET.

För ytterligare information:

Carl-Fredrik Meijer, CFO Green Landscaping, +46 701 08 70 19
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 200 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.