Guideline Geo AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns tillgängligt på bolagets kontor samt kan laddas ned från Bolagets hemsida www.guidelinegeo.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se/emissionsuppdrags/.

Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post från info@eminova.se eller per post på adress Eminova Fondkommission, Biblioteksgatan 3, Ärende: GGEO, 111 46 Stockholm.

Emissionen i sammandrag

  • Den extra bolagsstämman i Bolaget den 9 februari 2018 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission.
  • Innehav av en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 15 februari 2018 berättigar till fyra teckningsrätter. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget.
  • Teckningskursen 5,50 kr per aktie.
  • Vid fullteckning kommer det medföra att Guideline Geo’s aktiekapital ökar med högst 3 922 879 kr.
  • Om Företrädesemission blir fulltecknad så tillförs Bolaget 21 575 834,50 kr före emissions-kostnader.
  • Guideline Geo har erhållit teckningsåtaganden från huvudägare, styrelse och ledning motsvarande ca 29 procent av emissionsvolymen.
  • Guideline Geo har erhållit garantiåtaganden från huvudägare, styrelse och ledning motsvarande ca 48 procent av emissionsvolymen. Garantiåtagandet är utformat som ett sk flöte, vilket ger garanterna tilldelning i sista hand, vilket medför bättre förutsättningar för bolaget att uppnå fulltecknad emission.

För mer information om Emissionen, se www.guidelinegeo.com/investor-relations/emission/.

Tidplan i korthet

19 februari 2018 Teckningsperioden påbörjas

19 februari – 1 mars 2018 handeln med teckningsrätter

19 februari 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat Emissionen kan handel ske med betalda tecknade aktier (BTA)

5 mars 2018 Teckningsperioden avslutas

 

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo-img

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.