Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Kvartalet 1 april – 30 juni

 

 •  ObsteCares säljorganisation stärktes med person med lång internationell erfarenhet inom industrin.
 •  Ett användargruppmöte genomfördes i Stockholm där ett antal befintliga och potentiella kunder deltog.
 •  AFL metoden får positiv uppmärksamhet i internationell press.
 •  ObsteCare presenterar AFL-metoden på en internationell vetenskaplig kongress, NFOG, i Odense med deltagare från hela Norden.
 •  Nettoomsättningen ökar till 178 (113) KSEK.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -904 (-828) KSEK.
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,067 (-0,082) SEK.
  Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 13 411 852 (10 104 542) st. 

Rapportperioden 1 januari – 30 juni.

 •  ObsteCare noterades på Spotlight Stock Market 4 januari 2018.
 •  Nettoomsättningen ökar till 287 (169) KSEK.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -1677 (-1317) KSEK.
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,125 (-0,130) SEK.
  Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 13 411 852 (10 104 542) st

Kommentarer från VD

I kvartal 2 fortsatte försäljningen att öka och uppgick till 178 KSEK (113 KSEK) vilket innebär en ökning både mot föregående år samt sekventiellt från kvartal 1. Totalt uppgick försäljningen ackumulerat juni, till 287 KSEK (169 KSEK).

Resultatet under första halvåret året är -1677 KSEK (-1317 KSEK). Notera att på grund av ändrade avskrivningsprinciper vid noteringen, är förra årets jämförelsetal för första halvåret bättre, än de skulle vara med nuvarande avskrivningsprinciper.

Obstecares intäkter byggs i huvudsak upp av fakturering av sålt förbrukningsmaterial, med ett snittordervärde på ca 10 000 Kr. Till detta kommer hyra/försäljning av mätutrustning. Långsiktigt är det just förbrukningsmaterialet som kommer att utgöra den största delen av företagets intäkter. Kunder lägger återkommande beställningar flera gånger om året.

Under kvartalet har ObsteCare fortsatt att öka sina kommersiella aktiviteter, b.la. genom att ställa ut på svenska och nordiska kongresser. Detta har kombinerats med en intensifierad direktbearbetning av ett antal potentiella nya kunder och partners. Alla dessa aktiviteter har resulterat i ett flertal intresseförfrågningar.

Under juni genomfördes ett användar-gruppmöte i Stockholm där ett antal befintliga och potentiella kunder deltog. Syftet med mötet var att befintliga kunder skulle utbyta erfarenheter om AFL-metoden samt diskutera förbättringar i den kliniska användningen.

Under juni månad gjordes en överenskommelse med Claes Blanche att han från och med början av hösten, kommer att

förstärka ObsteCares säljorganisation. Claes Blanche har lång och gedigen erfarenhet av att sälja medicinskteknisk utrustning. Närmast kommer han från Boule Diagnostics, där han varit global sälj- och marknadschef. Claes Blanche kommer att bli en nyckelspelare i att bygga upp den internationella försäljningen. Det är det första steget i en väsentlig förstärkning av vår säljorganisation.

Parallellt med utökade försäljningsaktiviteter, pågår ett arbete med att stärka och strukturera kommunikationen mot samtliga intressenter. Ett arbete pågår också med att förbättra och utveckla material som kommunicerar till en bredare målgrupp, av främst födande kvinnor. Lansering av dessa satsningar sker under hösten.

Baserat på de kundkontakter vi har skapat, de stora behoven av ytterligare precis mätmetodik inom området värksvaghet inom förlossningsvården och den förstärkning av vår sälj- och marknadsorganisation som genomförts, har vi stor tillförsikt inför framtiden. Genom den breddning och intensifiering av de kommersiella aktiviteterna ser vi stor potential att kunna öka försäljningen väsentligt.

Glöm inte att abonnera på våra finansiella nyheter på: https://obstecare.com/investors/subscribe-financial/

Väsentliga händelser efter perioden

EPO – European Patent Office, låter meddela att de avser bevilja ObsteCares patentansökan för europamarknaden

Styrelsen fattade beslut om att tidigarelägga planeringen av introduktion av AFL-metoden på USA-marknaden vid sitt möte den 6 augusti

Johan Itzel – VD i ObsteCare AB

Kort om Obstecare

ObsteCares affärsidé är att skapa tryggare förlossningar, genom att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården som stödjer mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, och beror oftast på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en stor, svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt.

En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet vilket representerar cirka en miljon kvinnor varje år bara i Europa. Av dessa slutar många med kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt är mer än dubbelt så dyrt som en normal förlossning och uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt årligen 6 000 MSEK bara i Europa. Värksvaghet leder till stora kostnader för vården i samband med förlossningen, men också längre fram i livet, på grund av högre frekvens av förlossningsrelaterade skador.

ObsteCare har utvecklat ett komplett förlossningsövervakningssystem, AFL®, som mäter halten mjölksyra i fostervatten (Amniotic Fluid Lactate). Hög nivå av mjölksyra gör att livmodern fungerar sämre och kvinnans värkar blir svaga. Redan på ett tidigt stadium kan man med ObsteCares metod identifiera potentiellt svåra och utdragna förlossningar orsakade av värksvaghet.

Den metod man idag använder över hela världen vid värksvaghet är värkstimulerande dropp med oxytocin, vilket ofta inte ger önskad effekt. Med information om mjölksyrehalten i fostervatten kan förlossningspersonalen få ett objektivt underlag för att ta beslut om olika insatser i samband med förlossningen. Värksvagheten kan övervakas och hanteringen av värkstimulerande dropp kan individanpassas, vilket ökar sannolikheten för en normal

förlossning med färre komplikationer för både mor och barn.

Idag erbjuder ObsteCare ett system, AFL® Monitoring System, för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFL® är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar) och analysutrustning. Företaget tillhandahåller också klinisk utbildning i diagnostik och behandling av värksvaghet.

AFL® är det ledande systemet för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och därmed minska antalet akuta kejsarsnitt och skador i samband med förlossningen.

För mer information se www.obstecare.com

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

GRANSKNING AV REVISOR

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 kommer att offentliggöras 2018-11-06.

KONTAKT INFORMATION

Johan Itzel, VD

ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com