HALVÅRSRAPPORT Micropos Medical AB (PUBL) Januari – Juni 2020

APRIL – JUNI 2020

 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 277 Tkr (0 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -3 827 Tkr (-3 301 Tkr).
 • Resultatet per aktie blev -0,04 kr (-0,04 kr)
 • Micropos vinner en offentlig förhandling med RayPilot HypoCath för leverans till Sjukhuset i Murcia, Spanien. Detta är Bolagets första utrustning till Spanien.
 • Ny VD reryteras till Micropos. Thomas Lindström välkomnas ombord den 1 juni.
 • Nyemission genomfördes under juni och tecknades till 308%. Totalt tillfördes bolaget 11,7 Msek som i huvudsak skall användas till marknadsaktiviteter i Europa.
 • Första patienten genomgick strålbehandling med samtidig RayPilot HypoCath realtidsövervakning vid en av bolagets samarbetskliniker, Ospedale Gerardo i Monza, Italien.

JANUARI – JUNI 2020

 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 1 374 Tkr (12 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -4 906 Tkr (-6 880 Tkr).
 • Summa eget kapital uppgick till 19 986 Tkr (10 464 Tkr) vid periodens slut.
 • Soliditeten uppgick till 75 % (71 %)
 • Antal utestående aktier på balansdagen var 99 044 942. 2020-07-27 registrerades 14 149 277 nya aktier i den över perioden pågående nyemissionen.
 • Resultatet per aktie blev -0,05 kr (-0,08 kr)

Händelser under perioden

I början av april genomförde Bolaget utbildning av personalen på Universitetskliniken i Ulm och på den privata kliniken Xcare i Saarlouis där RayPilot installerades i slutet av 2019.

Sedan CE-certifieringen i februari har Bolaget aktivt arbetat med att uppgradera de RayPilot system som finns hos befintliga kunder för att kunna användas med HypoCath. Arbetet har varit lyckosamt och totalt har fyra system kunnat uppgraderas. Ytterligare tre kunder har fått erbjudande om uppgradering.

I slutet av april kallade Bolaget till årsstämma. Ett av förslagen till beslut var att genomföra en nyemission enligt det memorandum som togs fram i samband med nyemissionen i slutet av 2019.

I mitten av maj meddelade Micropos styrelse att Bolaget rekryterar Thomas Lindström som ny VD. Tomas Gustafsson, avgående VD, kommer att aktivt delta i marknadsintroduktion av RayPilot HypoCath samt Bolagets övriga fortsatta utveckling.

I slutet av maj lade ett universitetssjukhus i spanska Murcia en order på ett RayPilot HypoCath system. Detta är den första affären i Spanien och dessutom den första som vunnits genom en offentlig upphandling. Affären förväntas vara genomförd under Q3.

Nyemissionen avslutades torsdagen den 25 juni. Företrädesemissionen om 12,7 MSEK tecknades till 39,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 308 %. Micropos tillförs därmed 11,7 MSEK efter emissionskostnader, som uppgår till cirka 1,0 MSEK. Emissionen tecknades till 95,5 procent med stöd av teckningsrätter. Samtliga anställda investerade i nya aktier.

En viktig händelse och milstolpe är att i juni används RayPilot HypoCath för första gången på patient. Det sker på en av Bolagets samarbetskliniker, Ospedale Gerardo i Monza, Italien, under ledning av Prof. S. Arcangeli. Patienten genomgick strålbehandling vid fem tillfällen med realtidsövervakning.

Under rådande omständigheter med Coronapandemin flyttas både den europeiska strålbehandlingskongressen ESTRO från maj till sista veckan i november samt för världens största strålbehandlingskongress, amerikanska ASTRO, från oktober till november. Båda blir dock virtuella kongresser.

 

Händelser efter periodens slut

Ytterligare tre patienter har genomgått strålbehandling enligt metoden med hypofraktionering vid sjukhuset Ospedale Gerardo i Monza. Prof. S. Arcangeli, vid Ospedale Gerardo är mycket nöjd med utrustningens precision och att marginaler till kringliggande friska vävnader kan hållas mycket små.

Ordförande Ove Mattsson ökar sitt ägande i bolaget genom att köpa aktier av Brohuvudet AB och blir därmed största ägare med 13,7%

Under juli månad har Xcare kliniken i Saarlouise Tyskland, behandlat sin första patient med utnyttjande av RayPilot HypoCath. När universitetssjukhuset i Salzburg fått sitt system installerat i slutet av augusti har Bolaget nu tre kliniker som rutinmässigt kan använda RayPiolt HypoCath.

ESTRO har i augusti publicerat en viktig poster som är ett samarbete mellan Helsinki University, RaySearch och Micropos. Studien, som är retroperspektiv, visar på vikten av att kunna mäta rörelse under pågående behandling. Läs mer om detta på Bolagets hemsida eller via Estro.org.

Strålterapi kommer nu högt på agendan när Siemens Healthineers lagt ett bud på Varian. Micropos produkt, RayPilotHypoCath är i hög grad leverantörsoberoende men det blir ändå intressant att följa utvecklingen i branschen.

Ny order. Sista veckan innan rapportinlämning vinner Bolget sin andra affär i Spainen. Denna gång tillsammans med Elekta i en order från sjukhuset i LaPaz. Affären görs tillsammans med bolagets distributör och Elekta

VD-ord

Det är snart tre månader sedan jag tog över som VD för Bolaget. Det har varit en lärorik och spännande första tid. Jag har lärt känna medarbetarna. Här finns starkt innovationstänkande och tekniskt kunnande, en djup branschkunskap och inte minst ett stort personligt engagemang.  Allt viktiga byggstenar i ett lagbygge. Bolaget har hittills haft fokus på att få fram rätt teknisk och användarvänlig produkt.

Sedan i februari har bolaget ett CE-märkt koncept, RayPilot HypoCath.

Vårt fokus kommer nu att ligga på att marknadsbearbeta befintliga och nya kunder, både genom direktförsäljning och via distributörer. Vi kommer att fokusera på att erbjuda en helhetslösning som inkluderar service och support.

I steg ett gäller att få upp alla installerade system till rutinmässig användning. Vårt mål att visa på en metod som är enkel, säker och effektiv, alltså användarvänlig, att använda vid strålbehandling av prostatacancer. Efter att ha installerat systemet på tre kliniker, Monza i Italien, Saarlouise i Tyskland samt Salzburg i Österrike, för regelbunden användning har vi fått bra återkoppling om både enkelhet, funktionalitet och patientupplevelse.  Geografiskt fokus kommer ligga på Europa där vi har en bra acceptans för vår produkt.

Mycket talar för att hypofraktionering är en metod som kommer att öka i acceptans och användandning. Att ge högre strålning vid ett antal färre tillfällen ger inte bara bättre behandlingsresultat utan är också bekvämare för patienten och besparande för hälso-och sjukvården. Micropos Medical har ett unikt system som är oberoende av leverantör av linjäraccelerator och kan användas på alla prostatapatienter som skall strålbehandlas. Det är dock svårt att bedöma hur snabbt sjukvården kan tillgodogöra sig de stora fördelar som hypofraktionering innebär.

Det är mycket stimulerande att ta del av den återkoppling vi fått från Monza och Saarlouise. Vi får tydliga besked om att vi har en lösning som ger ovärderlig information till behandlande läkare. Det ger oss styrka att fortsätta och klar signal om att vi är på rätt väg.

Utbildning och användarvänlighet kommer att betyda mycket och vi planerar ett användarmöte under 2021.

Under rådande Corona pandemi är det svårt att träffa kunder och att starta upp nya kliniker. En längre ledtid här innebär en något långsammare ökningstakt när det gäller nya system än vid normaltillfället.

Kongresser och utställningar kommer under hösten och vintern att ske digitalt. Här gäller det att ställa om för ett nytt sätt att möta kunder på. Vi arbetar målmevetet för att på bästa sätt träffa våra kunder dititalt på både ASTRO och ESTRO.

Vi rapportens skrivande kommer ett glädjande besked om att vi vunnit vår andra affär i Spanien. Fantasktiskt roligt och detta innebär nu system nr två för oss i Spanien. Denna affären vann vi tillsammans med vår distributör och Elekta. Installation räknar vi med under senhösten 2020.

 

Vänligen ladda ner rapport för fullständig information

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.