Hamlet Pharmas företrädesemission övertecknad

Det är en glädje för Hamlet Pharma att meddela att den företrädes-emission, som just avslutats, var kraftigt övertecknad. Emissionen av B-units tecknades till cirka 255 % och A-units till cirka 99 %. Bolaget har därmed möjlighet att kraftfullt driva sin vision om nya cancerläkemedel till nytta för stora patientgrupper.

Teckningsperioden i Hamlet Pharma ABs (publ) företrädesemission (”Företrädesemissionen”) avslutades den 20 juli 2021. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 159 procent, varav cirka 96 procent med stöd av uniträtter och cirka 63 procent utan stöd av uniträtter.

Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Före­trädes­emissionen tillför Bolaget cirka 50,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

’’ Vi är tacksamma att så många av våra aktieägare har valt att delta i emissionen och fortsätter att följa den spännande utvecklingen,’’ säger Catharina Svanborg, Styrelseordförande och CMO Hamlet Pharma

’’Det goda utfallet av emissionen visar att aktieägarna har ett stort förtroende för bolaget’’, säger Mats Persson, VD Hamlet Pharma

Tilldelning av de units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som erhållit tilldelning.

Med anledning av att emissionsgaranterna har rätt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Bolaget har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som hölls den 17 juni 2021, beslutat om en kvittningsemission (”Kvittningsemissionen”), vilken omfattar totalt 72 746 B-units, bestående av 145 492 nya B-aktier och 36 373 nya teckningsoptioner av serie TO3 samt 36 373 nya teckningsoptioner av serie TO4 på samma villkor som i Företrädesemissionen.

Aktiekapitalet uppgår efter Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen till 1 087 611,79 SEK, fördelat på totalt 108 761 179 aktier.

Handel med betalda tecknade B-units (HAMLET BTU B) sker på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen. Så snart denna registrering skett förväntas teckningsoptionerna TO 3 och TO 4 tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Registreringen beräknas ske under augusti 2021.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Vidare agerar Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För mer information kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande, +46 709 42 65 49 catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57 mats.persson@hamletpharma.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hamlet Pharma. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Hamlet Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Hamlet Pharma kommer att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hamlet Pharma har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Informationen är sådan som Hamlet är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-23 14:33 CET.

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.