Hoodin AB skriver ned uppskjuten skattefordran

Styrelsen för Hoodin AB har i samband med bokslutsupprättandet och efter samråd med bolagets revisor beslutat att skriva ner den sedan tidigare tillgångsförda uppskjutna skattefordran om 6 801 KSEK som hänför sig till tidigare års skattemässiga underskott. Detta påverkar årets resultat efter skatt negativt med 5 587 KSEK och överkursfonden negativt med 1 214 KSEK.
 

Styrelsens beslut att skriva ner den uppskjutna skattefordran om 6 801 KSEK, i enlighet med god redovisningssed i Sverige, är en åtgärd som följer de etablerade riktlinjerna för korrekt redovisning. Enligt dessa riktlinjer är det nödvändigt att periodiskt utvärdera tillgångar och skulder för att säkerställa en rättvisande och korrekt redovisning av företagets ekonomiska ställning.

Beslutet att skriva ner skattefordran har föregåtts av noggranna överväganden och samråd med bolagets revisor för att säkerställa att redovisningen överensstämmer med gällande principer och regler. Detta beslut kommer att påverka årets resultat efter skatt med 5 587 KSEK och överkursfonden med 1 214 KSEK.

Det är viktigt att notera att styrelsen, trots denna nedskrivning, fortfarande har en positiv framtidssyn och tror på företagets potential att generera vinster. Företaget fortsätter att förhålla sig till god redovisningssed och eftersträvar en transparent redovisning. En del av detta är att erkänna och hantera eventuella nedskrivningar när de är nödvändiga för att återspegla en korrekt bild av företagets ekonomi.

Det bör också framhållas att en nedskrivning av skattefordran inte nödvändigtvis innebär att företaget inte förväntar sig framtida vinster. Tvärtom, genom att agera enligt god redovisningssed, möjliggör Hoodin AB för sig själva att vid ett senare tillfälle "ta tillbaka" skattefordran och kvitta den mot framtida vinster. Denna strategi är i linje med långsiktig planering och affärsstrategi för att säkerställa hållbarhet och stabilitet i företagets ekonomi.

 

Denna information är sådan som Hoodin AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-24 08:19 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Hoodin är en ledande leverantör av en SaaS plattform inom eftermarknadskontroll och regelverk för life science. Bolagets SaaS plattform, Hoodin 360 Surveillance & Vigilance, hjälper företag att effektivisera och automatisera sitt arbete inom regelverk, standards och lagar för att säkerställa produktsäkerhet. Besök vår webbplats på [webbadress] för mer information.

Disclaimer

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktad information som är föremål för risker och osäkerheter. Faktiska resultat kan avvika väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden på grund av olika faktorer. Företaget tar inget ansvar för att uppdatera framtidsinriktad information på något som helst sätt.