Hybricon informerar om ägarförhållanden efter genomförd företrädesemission

Hybricon AB (“Hybricon” eller “Bolaget”) informerar om Bolagets ägarförhållanden efter genomförd företrädesemission och redogör för större innehavsförändringar enligt Spotlights regelverk. Ägarförhållandena återspeglar innehavet vid 2023-05-26.

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 7 963 712 fördelat på 7 963 712 aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till SEK 1. Samtliga aktier i Hybricon medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktierna. Innehavare av aktier har företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten kan dock förekomma. I händelse av eventuell likvidation eller inlösen har samtliga aktier samma prioritet. Aktierna är utfärdade i elektroniskt format genom Euroclear-systemet. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0015345897. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO.

Ägarförhållanden vid 2023-05-26:

Namn Antal aktier Andel %
Spinox AB 658 824 8,27
Martin Rogersson 625 710 7,86
Dcap i Sverige AB 575 982 7,23
Moggliden AB 574 688 7,22
EastMountain Invest AB 511 110 6,42
Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget 495 668 6,22
Gert Norrevik 252 974 3,18
Leif Danielsson 235 296 2,95
CBLDN-OP CUSTODY LTD CLT 222 222 2,79
Reroy Invest AB 192 700 2,42
Thomas Halldén 156 882 1,97
Leif Rogersson 117 648 1,48
Svenska Rivkonsult Aktiebolag 106 991 1,34
Jöns Petter Lidström 80 000 1,00
Övriga 3 157 017 39,65
7 963 712 100,00

Bolaget flaggar om nedan listade större innehavsförändringar efter företrädesemissionen. Ändringarna i innehavet jämförs med Bolagets sist publicerade ägarförhållanden vid 2023-03-31 vilka offentliggjordes i Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023.

  • Spinox AB innehar 658 824 aktier (2023-03-31: 658 824) motsvarande ett innehav av 8,27% (2023-03-31: 13,26%).
  • Martin Rogersson innehar 625 710 aktier (2023-03-31: 181 265) motsvarande ett innehav av 7,86% (2023-03-31: 3,65%).
  • EastMountain Invest AB innehar 511 110 aktier (2023-03-31: 0) motsvarande ett innehav av 6,42% (2023-03-31: 0%).
  • Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget innehar 495 668 aktier (2023-03-31: 214 504) motsvarande ett innehav av 6,22% (2023-03-31: 4,32%).
  • Gert Norrevik innehar 252 974 aktier (2023-03-31: 252 984) motsvarande ett innehav av 3,18% (2023-03-31: 5,09%).

Per den 2023-05-26 hade Hybricon 7 963 712 (2023-03-31: 4 967 238) aktier registrerade. Totala antalet aktieägare uppgår till cirka 2 900 (2023-03-31: 2 950).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör, 072-733 22 09, marten.fuchs@hybricon.se
Sebastian Bauer
CFO, 070-256 35 24, sebastian.bauer@hybricon.se

Hybricons affärsidé är att leverera tjänster och produkter med tillhörande service, rådgivning och strategisk expertis inom elektrifiering. Bolaget skall med tekniskt kunnande, lyhördhet för marknaden och gedigen erfarenhet leverera hållbara och kostnadseffektiva lösningar över tid med omsorg om miljön. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.