Hybricon AB godkänns för avnotering från Spotlight Stock Market

Hybricon AB (“Hybricon” eller ”Bolaget”) meddelar att Spotlight har godkänt Bolagets ansökan om avnotering från Spotlight Stock Market. Sista handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till den 13 mars 2024. Hybricon kommer i stället att noteras på Nordic SME på Nordic Growth Market (“NGM”) med beräknad första handelsdag den 14 mars 2024, förutsatt att ingen ny information framkommer som påverkar noteringen.

Beviljandet av avnoteringsansökan är villkorat av att aktierna i Hybricon upptas för handel på Nordic SME.

Avnoteringen från Spotlight och övergången till notering på Nordic SME på NGM, som Bolaget har erhållit villkorat godkännande för, förväntas stödja Bolagets kontinuerliga arbete med att effektivisera resursanvändningen. Samtidigt ses NGM som en attraktivare marknadsplats för Bolagets befintliga och framtida investerare.

Hybricon ser fram emot en smidig övergång och en positiv framtid på NGM, där den första handelsdagen beräknas vara den 14 mars 2024.

Aktieägare i Hybricon kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör, 072-733 22 09, marten.fuchs@hybricon.se
Sebastian Bauer
CFO, 070-256 35 24, sebastian.bauer@hybricon.se

Hybricons affärsidé är att leverera kvalificerade varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll som bidrar till grön omställning genom elektrifiering och därigenom skapa värden för såväl samhället som kunder, aktieägare och medarbetare. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.