Enorama Pharma AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SCHWEIZ, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av Bolagets förestående emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 28,65 MSEK före emissionskostnader. Memorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enorama.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se.

Styrelsen i Enorama Pharma fattade den 22 februari 2024 beslut om att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK, beslutet offentliggjordes samma dag. Styrelsen beslutade även den 1 mars 2024 om ändring av vissa villkor i Företrädesemissionen med anledning av den riktade nyemissionen som genomfördes och offentliggjordes den 23 februari 2024. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i Företrädesemissionen var den 7 mars 2024. Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 7 mars 2024 erhöll en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie och tjugonio (29) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier till teckningskursen 2 SEK. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 12 mars 2024 till och med den 25 mars 2024.

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enorama.se, tillsammans med all annan information relaterad till Företrädesemissionen. Memorandumet kommer även att finnas tillgängligt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.  

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Enorama Pharma i någon jurisdiktion, varken från Enorama Pharma eller från någon annan.  

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Enorama Pharma. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Storbritannien, Ryssland, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Enorama Pharma har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Bengt Jönsson, Styrelseordförande

info@enorama.se

Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.