Enorama Pharma AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SCHWEIZ, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Enorama Pharma AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag att sista dag för handel med betalade tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen är den 16 april 2024 och att BTA:s därefter kommer att omvaldas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 22 april 2024. BTA:s avseende aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt är inte upptagna till handel och kommer att omvandlas någon dag senare.

Företrädesemissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 2 237 909,06 SEK, från cirka 7 211 043 SEK till sammanlagt cirka 9 448 952,50 SEK. Antalet aktier i Bolaget ökar med 14 322 618 aktier, från 46 150 678 aktier till totalt 60 473 296 aktier.

Rådgivare
Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Enorama Pharma i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Bengt Jönsson, Styrelseordförande

info@enorama.se

Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.