Enorama Pharma AB beslutar att genomföra en riktad emission om ca 11,8 MSEK till en strategiskt viktig investerare

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (“Enorama Pharma” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 5 225 334 aktier till en teckningskurs om 2,25 SEK per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget därmed 11 757 002 SEK före avdrag för transaktionskostnader. Investeraren i den Riktade Nyemissionen har också ingått åtagande om att teckna sin andel i tidigare beslutad företrädesemission.

Om nyemissionen

Styrelsen i Enorama Pharma har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023, beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen av 5 225 334 aktier till en teckningskurs om 2,25 SEK per aktie till Habit Factory Norden AB (”Investeraren”).

Bakgrund och motiv

Enorama Pharma har en mycket ansträngd likviditet och måste tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. Av den anledningen har Bolaget fattat beslut om att genomföra en företrädesemission (”Företrädesemissionen”), vilket kommunicerades genom pressmeddelande den 22 februari 2024. Bolaget förväntas erhålla emissionslikviden från Företrädesemissionen i april 2024 och därmed föreligger risk för likviditetsproblem för tiden fram till dess att Bolaget har erhållit emissionslikviden från Företrädesemissionen.

Bolaget har noga övervägt alternativa finansieringsvägar för att undanröja risken för likviditetsproblem fram till dess att Bolaget erhåller emissionslikviden från Företrädesemissionen, inklusive upptagandet av brygglån. Bolagets styrelse anser dock, vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande att den Riktade Nyemissionen – med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt – är ett bättre alternativ för Bolagets aktieägare än ett brygglån till en hög ränta samt att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 2,25 SEK per aktie och har fastställts med beaktan av teckningskursen i Företrädesemissionen, motsvarande 2,00 SEK per aktie. Styrelsen gör bedömningen att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts. Styrelsens bedömning grundas på de förhandlingar som har förts mellan flera olika intressenter inför Företrädesemissionen, det faktum att teckningskursen är högre än teckningskursen i Företrädesemissionen, samt den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under inledningen av 2024.

Investeraren har också åtagit sig att delta i Företrädesemission i relation till sitt innehav efter den Riktade Nyemissionen. Styrelsen har för avsikt att fatt ett nytt beslut om Företrädesemissionen i syfte att kunna beakta effekten av den Riktade Nyemissionen och mottaget teckningsåtagande. Ett sådant förändrat beslut kommer kommuniceras i ett separat pressmeddelande.

Habit Factory Norden AB bedöms vara en strategiskt viktigt samarbetsparter för Bolaget. Investeraren distribuerar nikotinprodukter och har goda kunskaper inom nikotinbranschen. Investeraren underlättar Bolagets fortsatta verksamhet genom att tillföra Bolaget, bland annat, finansiering och möjlighet att säkerställa framtida produktion av nikotinprodukter i stor skala.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 5 225 334, från 40 925 344 till 46 150 678. Aktiekapitalet ökar med cirka 2 238 104,75 SEK från cirka 6 394 585 SEK till cirka 7 211 043,44 SEK. Detta motsvarar en utspädning om cirka 11,32 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Annette Agerskov, VD

info@enorama.se

Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Anders Erméns försorg, för offentliggörande den 23 februari 2024 kl. 17:30 CET.

Enorama Pharma AB beslutar att genomföra en riktad emission om ca 11,8 MSEK till en strategiskt viktig investerare

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (“Enorama Pharma” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 5 225 334 aktier till en teckningskurs om 2,25 SEK per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget därmed 11 757 002 SEK före avdrag för transaktionskostnader. Investeraren i den Riktade Nyemissionen har också ingått åtagande om att teckna sin andel i tidigare beslutad företrädesemission.

Om nyemissionen

Styrelsen i Enorama Pharma har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023, beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen av 5 225 334 aktier till en teckningskurs om 2,25 SEK per aktie till Habit Factory Norden AB (”Investeraren”).

Bakgrund och motiv

Enorama Pharma har en mycket ansträngd likviditet och måste tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. Av den anledningen har Bolaget fattat beslut om att genomföra en företrädesemission (”Företrädesemissionen”), vilket kommunicerades genom pressmeddelande den 22 februari 2024. Bolaget förväntas erhålla emissionslikviden från Företrädesemissionen i april 2024 och därmed föreligger risk för likviditetsproblem för tiden fram till dess att Bolaget har erhållit emissionslikviden från Företrädesemissionen.

Bolaget har noga övervägt alternativa finansieringsvägar för att undanröja risken för likviditetsproblem fram till dess att Bolaget erhåller emissionslikviden från Företrädesemissionen, inklusive upptagandet av brygglån. Bolagets styrelse anser dock, vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande att den Riktade Nyemissionen – med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt – är ett bättre alternativ för Bolagets aktieägare än ett brygglån till en hög ränta samt att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 2,25 SEK per aktie och har fastställts med beaktan av teckningskursen i Företrädesemissionen, motsvarande 2,00 SEK per aktie. Styrelsen gör bedömningen att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts. Styrelsens bedömning grundas på de förhandlingar som har förts mellan flera olika intressenter inför Företrädesemissionen, det faktum att teckningskursen är högre än teckningskursen i Företrädesemissionen, samt den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under inledningen av 2024.

Investeraren har också åtagit sig att delta i Företrädesemission i relation till sitt innehav efter den Riktade Nyemissionen. Styrelsen har för avsikt att fatt ett nytt beslut om Företrädesemissionen i syfte att kunna beakta effekten av den Riktade Nyemissionen och mottaget teckningsåtagande. Ett sådant förändrat beslut kommer kommuniceras i ett separat pressmeddelande.

Habit Factory Norden AB bedöms vara en strategiskt viktigt samarbetsparter för Bolaget. Investeraren distribuerar nikotinprodukter och har goda kunskaper inom nikotinbranschen. Investeraren underlättar Bolagets fortsatta verksamhet genom att tillföra Bolaget, bland annat, finansiering och möjlighet att säkerställa framtida produktion av nikotinprodukter i stor skala.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 5 225 334, från 40 925 344 till 46 150 678. Aktiekapitalet ökar med cirka 2 238 104,75 SEK från cirka 6 394 585 SEK till cirka 7 211 043,44 SEK. Detta motsvarar en utspädning om cirka 11,32 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Annette Agerskov, VD

info@enorama.se

Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Anders Erméns försorg, för offentliggörande den 23 februari 2024 kl. 17:30 CET.