Hybricon offentliggör memorandum, inleder teckningsperiod 28 november 2018

Styrelsen i Hybricon Bus System AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma i bolaget den 19 november 2018.

Memorandumet finns tillgängligt på Hybricons hemsida, www.hybricon.se, på Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se, och på Spotlight Stock Markets hemsida, www.spotlightstockmarket.se

Villkor i sammandrag: 

  •  Den som på avstämningsdagen den 26 november 2018 var aktieägare i Hybricon har företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till tre (3) uniträtter (UR) och där en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 0,19 SEK per Unit.
  •  En Unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption TO2.
  •  Teckningsperioden löper från och med den 28 november till och med den 12 december 2018.
  •  Företrädesemissionen är täckt av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 82 procent av emissionsbeloppet. 
  •  Bolaget tillförs vid full teckning cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier:

Samtliga större ägare, liksom bolagets verkställande direktör Johan Suup, har lämnat teckningsförbindelser om totalt 9,44 Mkr. Emissionsgarantier om ytterligare drygt 11,3 Mkr har lämnats av ett konsortium bestående av utomstående garanter, liksom av styrelsens ordförande Martin Rogersson och ledamoten Erik Albinsson, vilka inte tidigare innehavt aktier i Bolaget. Gert Norrevik, som lämnat en full teckningsförbindelse, har härutöver också valt att ingå i garantikonsortiet. De tre sistnämnda kommer att erhålla ersättning för sina garantiåtaganden i form av Units i det fall emissionen inte fulltecknas. Ersättningen uppgår till tio procent av garanterat belopp. Företrädesemissionen är således täckt av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 82 procent av emissionsbeloppet.

Tidsplan: 

28 november – 12 december 2018 Teckningsperiod
28 november – 10 december 2018 Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market
28 november 2018 (tillsvidare) Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
Omkring 14 december 2018 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare 

Finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen är Eminova Fondkommission AB. 

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, epost johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, epost dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se 

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Spot Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.