Idag är sista dag för handel för Alzinovas teckningsoptioner av serie TO2 2020/2022

Idag, den 3 februari 2022, är sista dag för handel för de teckningsoptioner av serie TO2 2020/2022 (”teckningsoptionerna”) som Alzinova AB (publ) (“Alzinova” eller “Bolaget”) emitterade i samband med den företrädesemission av units som Bolaget genomförde under oktober 2020. Teckningsoptionerna handlas på Nasdaq First North Growth Market. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Alzinova till en kurs om 6,50 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Alzinova att tillföras cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår fram till och med den 7 februari 2022.

Instruktion om tillvägagångssätt för teckning av aktier i Alzinova genom utnyttjande av teckningsoptionerna finns tillgängligt i det pressmeddelande som Alzinova offentliggjorde den 24 januari 2022.

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 7 februari 2022 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Hagberg Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 7 februari 2022. Anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.alzinova.com, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg Aneborn tillhanda senast den 7 februari 2022 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Notera att teckningsoptionerna som inte utnyttjats senast den 7 februari 2022 förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa senast idag, den 3 februari 2022.

Investerarpresentationer
Alzinova kommer att presentera på Redeye Forum Special: Transactions idag, den 3 februari 2022. Information om eventet finns på Redeyes hemsida.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD Alzinova
Tel: +46 70 846 79 75
e-mail: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com.