Footway Group beslutar om företrädesemission om cirka 151 miljoner kronor

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet “Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i Footway Group AB (“Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2021, beslutat om emission om högst 11 169 446 stamaktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Givet att emissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 151 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen omfattas till cirka 67% av teckningsförbindelser. Avsikten är att använda medlen till att fortsätta utveckla Bolagets multistore-plattform genom ytterligare automatisering av lager, att skapa utrymme för strategiska förvärv och för att uppnå en balanserad finansieringsstruktur.

 Företrädesemissionens villkor i korthet: 

  • Styrelsen har beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 116 944,60 kronor genom en nyemission av högst 11 169 446 aktier av serie B.
  • Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen, preliminärt 1 mars 2022, är registrerade som aktieägare (oavsett aktieslag) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
  • Aktieägare ska för en (1) befintlig stamaktie erhålla 1 (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B. Teckningskursen är 13,50 kronor per aktie (courtage utgår ej). Vid full teckning tillförs Bolaget genom nyemissionen 150 787 521,00 kronor. Full teckning skulle leda till en utspädning om cirka 11% för aktieägare som inte deltar i emissionen, men aktieägare som inte deltar har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.
  • Emissionskostnaderna för nyemissionen beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor.
  • Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För de fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då i första hand ske till de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovanstående inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Rutger Arnhult via bolag, Lennart Ågren via Svea Bank och AltoCumulus Asset Management, del av Axel Johnson, uppgående till 101 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 67% av teckningsförbindelser.

Bakgrund och motiv
Footway Group driver en plattform med specialiserade butiker online. Bolaget vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror Footway Group kommer vara avgörande för framtidens produkter. Bolagets 9 onlinebutiker finns idag på 24 marknader och delar ett gemensamt backend. Utöver att förvärva och starta egna butiker på plattformen optimeras den också för att kunna växa med externa butiker som då kommer att få en stärkt konkurrenskraft genom att nyttja plattformens skalfördelar inom bland annat räckvidd, logistik och kundsupport.

För att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi har styrelsen i Footway Group AB, genom bemyndigande från Footway Groups årsstämma 2021, beslutat om emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 11 169 446 stamaktier av serie B. Motiven till företrädesemissionen är att säkra Footway Groups rörelsekapitalbehov relaterat till automatisering av lager, att skapa utrymme för strategiska förvärv och för att uppnå en balanserad finansieringsstruktur.

Teckningsförbindelser och investeringsåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelse från Rutger Arnhult via bolag, Lennart Ågren via Svea Bank och AltoCumulus Asset Management, del av Axel Johnson,
som tillsammans representerar cirka 37% av det totala antalet aktier och cirka 27% av rösterna i Bolaget. De har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i emissionen och därmed teckna nya aktier motsvarande sin respektive ägarandel, det vill säga motsvarande totalt cirka 37% av företrädesemissionen. Utöver sin ägarandel har Rutger Arnhult via bolag och Lennart Ågren via Svea Bank tillsammans åtagit sig att teckna ytterligare cirka 30% av företrädesemissionen som därmed totalt omfattas till cirka 67% av teckningsförbindelser.

Preliminär tidplan för emissionen:
28 februari 2022 Offentliggörande av prospekt
1 mars 2022 Avstämningsdag för deltagande
2-16 mars 2022 Teckningsperiod
‌2-11 mars 2022 Handel med teckningsrätter
21 mars 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av emissionen

 

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Om Footway Group
Team Footway driver specialiserade butiker online. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker finns idag på 24 marknader och har årligen 2 miljoner kunder och ca 800 varumärken.

Footway Groups aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/se/investors

Denna information är sådan som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EUnr 596/2014). Informationen lämnades genom VDs försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 07:30 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Footway Group AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Footway Group AB kommer endast att ske genom det prospekt som Footway Group AB beräknar kunna offentliggöra omkring den 28 februari 2022.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Footway Group AB har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Footway Group ABs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.