Footway Group offentliggör utfall i finansiering

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Footway Group AB (”Bolaget”) meddelar att finansiering nu slutförts och offentliggör idag utfallet av den kompletterande nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 29 februari 2024, genom bemyndigande av den extra bolagsstämman den 25 januari 2024. Totalt har Bolaget finansierats med 294 msek varav det sista steget var den nu slutförda Företrädesemissionen. Detta har skett genom samarbete med Juni avseende finansiering av leverantörsreskontran om 30 msek, den riktade emissionen om 50 msek med tillhörande Företrädesemissionen om 4 msek och den vinst om ca 210 msek som uppkom i samband med skulduppgörelsen.

Företrädesemissionen genomfördes för att ge alla aktieägare som inte deltog i den riktade emissionen möjlighet att delta till samma teckningskurs. Totalt tecknades 3 422 860 B-aktier i Företrädesemissionen och  45 271 562 B-aktier i den riktade emissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 25 mars 2024 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till 3 223 800 B-aktier, motsvarande ca 12 procent, med stöd av teckningsrätter och 199 060, motsvarande ca 1 procent, utan stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs därmed finansiering om totalt 294 msek före emissionskostnader, varav 54 msek avser den riktade emissionen och tillhörande Företrädesemissionen.

Tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges prospekt för Företrädesemissionen som offentliggjordes den 7 mars 2024. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Tecknade B-aktier ska betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av den riktade emissionen och Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 4 869 442,20 sek till sammanlagt 15 124 404,10 sek. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 48 694 422 till sammanlagt 138 518 157. Emissionerna resulterar i en utspädning om 32 procent av kapitalet och 18 procent av rösterna. 

Handel med betald tecknad aktie (BTA) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att registrering skett vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 16, 2024.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Footway Group AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Footway Group AB har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway Group
Verksamheten bedrivs genom butikerna sportamore.com, thesolestory.com, heppo.com, caliroots.com, belapadel.com, racketnow.com, brandosa.com, runforest.com, footway.com, grandshoes.com, netlens.com och stayhard.com. Footway Group äger plattformen där samtliga 12 butiker delar på en gemensam infrastruktur. Syftet är att nyttja stordriftsfördelar i lager, kundsupport, logistik mm för att låta små och medelstora butiker konkurrera på en internationell marknad med stora aktörer. Plattformen servar idag 24 marknader. Footway Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ) och nås på 073-856 42 65 eller via email certifiedadviser@carnegie.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/investors.

Denna information är sådan som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EUnr 596/2014). Informationen lämnades genom VDs försorg, för offentliggörande den 26 mars 2024 20:15 CET.