Idag inleds anmälningsperioden i Tendo AB:s noteringsemission

Idag inleds anmälningsperioden i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Anmälningsperioden pågår till och med den 28 mars 2022. Noteringsemissionen uppgår till initialt högst cirka 18,75 MSEK, och om cirka ett år kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK genom optionsinlösen. Tendo har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 74,3 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospekt samt teaser finns tillgängliga via Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Anmälan om förvärv av units sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i Noteringsemissionen.

Tendo utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel och deras första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med ett s.k. integrerat exoskelett (en stödstruktur på utsidan av kroppen) som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Produkten befinner sig för närvarande i slutskedet av utvecklingsprocessen och är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023. Efter etablering i Skandinavien avser Bolaget lansera Tendo OneGrip på ytterligare marknader, såsom övriga Europa, USA och Japan. Detta, tillsammans med Skandinavien, ger en marknadspotential med cirka 600 000 potentiella användare.

Bolaget avser nu att noteras på Spotlight Stock Market och genomför en kapitalisering ämnad att finansiera Bolaget till och med Q1 2024. Under denna period är Bolagets avsikt att framför allt marknadslansera Tendo OneGrip. För att genomföra en framgångsrik lansering ska produkten optimeras och genomgå en litteraturstudie samt uppfylla säkerhetskraven i EU:s regelverk för medicintekniska produkter, MDR. Den emissionslikvid som Bolaget förväntas tillföras genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1, kommer också att möjliggöra genomförandet av en klinisk studie, som syftar till att öka försäljningen samt förtroendet för produkten på befintliga och nya marknader. Tendo har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att Bolaget uppnår erforderlig ägarspridning samt lägsta gränsen i den förestående Noteringsemissionen.

Mer information om Bolaget och Erbjudandet presenteras i det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser finns tillgängliga via Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Noteringsemissionen i sammandrag

Anmälningsperiod: 14 mars – 28 mars 2022.

Erbjudandepris: 13,50 SEK per unit, vilket motsvarar 6,75 SEK per aktie.

Minsta förvärvspost: Minsta förvärv är 350 units vilket motsvarar 4 725 SEK. Därefter sker förvärv i fritt antal units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Emissionsvolym: Initialt kan Bolaget tillföras cirka 18,75 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Av den initiala emissionsvolymen avser cirka 4 MSEK tidigare erhållet brygglån och cirka 0,3 MSEK kompensation för brygglån. Både brygglånet och dess kompensation kvittas mot units i Noteringsemissionen. Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK (före emissionskostnader).

Teckningsförbindelser: Bolaget har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser från ett antal styrelseledamöter och externa investerare om totalt cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 74,3 procent av Erbjudandet. Resterande del av den initiala delen av emissionen, motsvarande cirka 4,75 MSEK, är tillgängligt för allmänheten.

Värdering i erbjudandet (pre-money): Cirka 25 MSEK.

Antal aktier i Bolaget före Noteringsemissionen: 3 702 000 aktier.

Lock up: Bolagets större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare, vars totala aktieinnehav uppgår till cirka 99,97 procent av Bolagets aktier, har ingått lock up-avtal om 100 procent av deras respektive innehav, och därmed åtagit sig att inte avyttra eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en avyttring under en tolvmånadersperiod, räknat från första dag för handel i aktien på Spotlight Stock Market.

Ticker och ISIN-kod för aktien: TENDO, SE0017486426.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 6 april 2022.

Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet 6,75 – 8,10 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Om 70 procent av den genomsnittliga volymägda kursen är högre än intervallet (6,75 – 8,10 SEK per aktie) blir lösenkursen den högsta inom intervallet, dvs. 8,10 SEK, och om 70 procent av den genomsnittliga volymägda kursen är lägre än intervallet (6,75 – 8,10 SEK per aktie) blir lösenkursen den lägsta inom intervallet, dvs. 6,75 SEK. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 16 mars – 6 april 2023.

Ticker och ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1: TENDO TO1, SE0017563893.

 Investerarpresentationer och IPO-film

Bolaget kommer den 17 mars kl. 15:00 att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning i samband med FinWire Media. Se nedan för mer information.

  • Datum och tid: 17 mars 2022, kl. 15.00
  • Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/tendo/tendo-ipo-webcast/

Bolaget har även producerat en IPO-film, som finns tillgänglig via:

https://sedermera.se/erbjudanden/tendo-ab-ipo/

 

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Tendo i samband med Noteringsemissionen. Nordic Issuing AB är anlitat emissionsinstitut och Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare.

 

Selling Agent

Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i Noteringsemissionen.

 

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med att utveckla produkten Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. Spinal Cord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar Bolaget mot större marknader, såsom USA och Japan.