Teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades till cirka 75,3 procent och Veg of Lund tillförs cirka 6,53 MSEK

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades under det tredje kvartalet år 2021. Totalt utnyttjades 590 865 Tecknings­optioner, motsvarande cirka 75,3 procent av samtliga utestående Teckningsoptioner, för teckning av 590 865 aktier till en teckningskurs om 11,06 SEK per ny aktie. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Veg of Lund därmed cirka 6,53 MSEK före emissionskostnader.

”Det är glädjande att så många har valt att delta i finansieringen av Veg of Lund och vår fortsatta lansering av DUG®. Större ägare och styrelseledamöter har nyttjat sina innehavda tecknings­optioner och visar därmed sitt fortsatta stöd i den viktiga fas bolaget befinner sig i. Vi kan nu fokusera på att öka marknadsandelen i främst Storbritannien och Sverige parallellt med att styrelsen fortsätter att aktivt utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långfristiga finansiering och optimala kapitalstruktur baserat på den pågående lanseringen”, säger Emma Källqvist, tf VD och CFO för Veg of Lund.

Bakgrund:

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 25 februari 2022 till och med den 10 mars 2022. Teckningskursen per aktie som tecknats genom utnyttjande av Teckningsoptionerna har, som kommunicerats genom pressmeddelande den 24 februari 2022, fastställts till 11,06 SEK.

Totalt utnyttjades 590 865 Teckningsoptioner för teckning av 590 865 aktier, innebärandes att cirka 75,3 procent av utestående Teckningsoptioner utnyttjats för teckning av aktier.

Utnyttjande Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning:

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Veg of Lund med 590 865, från 12 224 336 aktier till 12 815 201 aktier. Aktiekapitalet ökar med 37 815,360 SEK, från 782 357,504 SEK till 820 172,864 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 4,6 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Veg of Lund i samband med utnyttjandet av Tecknings­optionerna.

För ytterligare information avseende Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Telefon: 08 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­persons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2022 kl. 09.10 CET.

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.