Tendo AB godkänns för notering och offentliggör prospekt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Tendo uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande emission av units (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Bolaget offentliggör härmed även prospekt för den kommande Noteringsemissionen, vars anmälningsperiod pågår från och med den 14 mars till och med den 28 mars 2022 och som initialt kan tillföra Bolaget högst cirka 18,75 MSEK. Genom inlösen av teckningsoptioner kan Tendo tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK cirka ett år efter noteringen. Inför Noteringsemissionen har Tendo på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal externa investerare, motsvarande cirka 74,3 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospektet finns tillgängligt via Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med Noteringsemissionen.

VD Sofie Woge kommenterar:

Vår ambition är att hjälpa personer med begränsad handfunktion att kunna sköta sina vardagsaktiviteter på egen hand, och därmed bidra till en väsentlig förbättring av livskvalitet och självständighet. Med vår unika produkt, Tendo OneGrip, kan vi inom snar framtid fylla ett tomrum på den globala ortosmarknaden och äntligen erbjuda en användarvärdig produkt som inte bara är optimalt anpassad för ryggmärgsskadade, utan som även har en tilltalande och minimalistisk design. Tendo OneGrip lanseras i Skandinavien om cirka ett år, och har på sikt potential att hjälpa över 600 000 personer i enbart Europa, Nordamerika och Japan. I nästa led kommer tekniken i befintlig produkt att anpassas till en bredare målgrupp, t.ex. äldre personer, stroke- och MS-patienter, vilket kan resultera i en potentiell marknad om cirka 50 miljoner användare. Inte nog med det – vår innovativa robotteknik kan även tillämpas på fler kroppsdelar. Detta ger oss goda möjligheter till en framtida produktportfölj med ytterligare bärbara tekniska innovationer för olika kroppsdelar. Team Tendo är övertygade om Bolagets globala potential och är förväntansfulla inför den kommande noteringen på Spotlight Stock Market och de möjligheter som följer.

Bakgrund och motiv

Tendo utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel, med ambitionen att hjälpa personer med begränsad handfunktion att kunna sköta sina vardagsaktiviteter på egen hand, utan stöd av t.ex. en personlig assistent, och på så sätt bidra till en väsentlig förbättring av livskvalitet och självständighet. Sedan Bolaget grundades år 2016 har Tendo, med hjälp av finansiering genom bl.a. privata investeringar, bidrag och utmärkelser, utvecklat produkten Tendo OneGrip, en handske med ett integrerat s.k. exoskelett (en stödstruktur på utsidan av kroppen) som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Produkten är minimalistiskt designad och styrs helt intuitivt av kroppens egna faktiska rörelser, vilket möjliggör assistering av rörelser som kroppen själv inte kan reagera på. På så vis hjälper produkten användaren att greppa, hålla och släppa olika objekt. Tendo OneGrip är enligt styrelsen en revolutionerande produkt som är ensam om att tillgodose det behov som ryggmärgsskadade med nedsatt handfunktion har. Produkten befinner sig för närvarande i slutskedet av utvecklingsprocessen och är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023. Efter etablering i Skandinavien avser Bolaget lansera sin produkt på ytterligare marknader, såsom övriga Europa, USA och Japan. Detta, tillsammans med Skandinavien, ger en marknadspotential med cirka 600 000 potentiella användare.

Mot bakgrund av det kapitalbehov som Tendos tillväxtplaner ger upphov till genomför Bolaget nu en emission av units inför notering på Spotlight Stock Market. Noteringsemissionen beslutades av styrelsen den 25 februari 2022, med stöd av bemyndigande extra bolagsstämma den 15 december 2021. Noteringsemissionen bedöms finansiera Bolaget till och med Q1 2024 och under denna period är det Bolagets avsikt att framför allt marknadslansera Tendo OneGrip. För att genomföra en framgångsrik lansering ska produkten optimeras och genomgå en litteraturstudie samt uppfylla säkerhetskraven i EU:s regelverk för medicintekniska produkter, MDR. Den emissionslikvid som Bolaget förväntas tillföras genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1, kommer också att möjliggöra genomförandet av en klinisk studie, som syftar till att öka försäljningen samt förtroendet för produkten på befintliga och nya marknader. Att verka i en noterad miljö bedöms enligt styrelsen bidra med ökad varumärkeskännedom och gynna Bolagets tillväxt ytterligare.

Mer information om Bolaget och Noteringsemissionen presenteras i det prospekt som idag, den 11 mars 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt via Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Investeringsteaser kommer att finnas tillgänglig på ovan nämnda hemsidor i samband med anmälningsperiodens inledande den 14 mars 2022.

Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 14 mars – 28 mars 2022.

Erbjudandepris: 13,50 SEK per unit, vilket motsvarar 6,75 SEK per aktie.

Minsta förvärvspost: Minsta förvärv är 350 units vilket motsvarar 4 725 SEK. Därefter sker förvärv i fritt antal units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Emissionsvolym: Initialt kan Bolaget tillföras cirka 18,75 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK (före emissionskostnader).

Teckningsförbindelser: Bolaget har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser från ett antal styrelseledamöter och externa investerare om totalt cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 74,3 procent av Erbjudandet. Resterande del av den initiala delen av emissionen, motsvarande cirka 4,75 MSEK, är tillgängligt för allmänheten.

Värdering i erbjudandet (pre-money): Cirka 25 MSEK.

Antal aktier i Bolaget före Noteringsemissionen: 3 702 000 aktier.

Lock up: Bolagets större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare, vars totala aktieinnehav uppgår till cirka 99,97 procent av Bolagets aktier, har ingått lock up-avtal om 100 procent av deras respektive innehav, och därmed åtagit sig att inte avyttra eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en avyttring under en tolvmånadersperiod, räknat från första dag för handel i aktien på Spotlight Stock Market.

Ticker och ISIN-kod för aktien: TENDO, SE0017486426.

Ticker och ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1: TENDO TO1, SE0017563893.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 6 april 2022.

Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet 6,75 – 8,10 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Om 70 procent av den genomsnittliga volymägda kursen är högre än intervallet (6,75 – 8,10 SEK per aktie) blir lösenkursen den högsta inom intervallet, dvs. 8,10 SEK, och om 70 procent av den genomsnittliga volymägda kursen är lägre än intervallet (6,75 – 8,10 SEK per aktie) blir lösenkursen den lägsta inom intervallet, dvs. 6,75 SEK. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 16 mars – 6 april 2023.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Noteringsemissionen har Tendo anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare.

Selling Agent

Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i Noteringsemissionen.

För mer information om Noteringsemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med att utveckla produkten Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. Spinal Cord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar Bolaget mot större marknader, såsom USA och Japan.