Idag inleds teckningsperioden i Inhalation Sciences företrädesemission

Idag, den 24 april 2023, inleds teckningsperioden för Inhalation Sciences Sweden AB (publ):s (”ISAB” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 6 april 2023 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2022. Teckningsperioden löper till och med den 9 maj 2023.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med idag den 24 april 2023 till och med den 9 maj 2023.

Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 9 maj 2023.

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.inhalation.se, på Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

"Vi är övertygade om att företrädesemissionen kommer att ge oss den finansiella styrkan vi behöver för att ta nästa steg i vår tillväxtresa. Huvuddelen av detta kapital planeras att användas till att expandera vårt tjänsteerbjudande. Det gläder mig att både styrelsen och bolagets ledning har visat sitt förtroende i vår tillväxtplan genom att delta i emissionen. Detta är en stark signal om vår framtidstro och jag ser med tillförsikt på vad som kommer härnäst." – Manoush Masarrat, VD på Inhalation Sciences

Företrädesemissionen i korthet

  • Samtliga befintliga aktieägare erhöll fem (5) teckningsrätter för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 20 april 2023, och tolv (12) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie.
  • Teckningskursen är 3,60 SEK per aktie.
  • Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen. Dessa åtgärder har dock inte säkerställts genom förhandstransaktioner, bankgaranti eller liknande.
  • Styrelse och ledning har lämnat teckningsåtagande uppgående till cirka 1,2 MSEK och en huvudägare har lämnat teckningsåtagande uppgående till cirka 0,6 MSEK.

Teckning med stöd av företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 april 2023 var registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Hagberg & Aneborn Fondkommission AB via telefon eller epost.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom att skicka in en anmälningssedel via post eller e-post till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 9 maj 2023. Anmälningssedel hålls tillgänglig på Bolagets hemsida www.inhalation.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

Tidplan

Tidplan för Företrädesemissionen följer nedan (alla datum hänför sig till 2023):

24 april – 4 maj Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market.
24 april – 9 maj Teckningsperiod i Företrädesemissionen.
24 april Handel med BTA (betald tecknad aktie) börjar. Handel pågår till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
Omkring den 12 maj Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig Information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Inhalation Sciences Sweden AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsmemorandum som har offentliggjorts före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen den 21 april 2023. Ingen åtgärd har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller att erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagsstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Manoush Masarrat, VD
Tel: +46 (0) 73 628 9153
E-post:
manoush.masarrat@inhalation.se

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2023 kl. 08.45 CEST.