Idag inleds teckningsperioden i LightAirs företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i LightAir AB:s (publ) (”LightAir” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.

”Som verkställande direktör för LightAir är jag stolt över det vi har åstadkommit hittills. Med över 170 000 sålda IonFlow-produkter har vi kunnat visa att Bolaget har förmåga och kapacitet att driva sin verksamhet med en långsiktig affärsmodell. Med lansering av produkter med CellFlow-teknologin når vi nya marknadssegment och vi tror på en snabb tillväxtkurva. Det är ett nytt LightAir som växer fram”, säger Joakim Hansson, VD i LightAir.

Vid fullteckning i emissionen tillförs Bolaget cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen gav fyra (4) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 80 % av emissionslikviden. Även allmänheten har möjlighet att teckna aktier i emissionen.

Avstämningsdag:               19 oktober 2018

Teckningsperiod:                24 okt – 7 nov 2018

Handel i teckningsrätter:     24 okt – 5 nov 2018

Handel i BTA:                     24 oktober 2018 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket

Utfallet av emissionen förväntas offentliggöras omkring den 12 november 2018.

Informationsmemorandum innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med anmälningssedlar och informationsfolder på LightAirs, Hagberg & Aneborn Fondkommissions samt Redeyes respektive hemsidor (www.lightair.com, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kommer att finnas tillgänglig på ovanstående hemsidor.

Informationsmemorandum LightAir AB (publ)

Informationsfolder företrädesemission LightAir AB (publ)

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell KB är legal rådgivare i samband med emissionen.

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.


För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LightAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 15:30 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.