Idag inleds teckningsperioden i Zenergys företrädesemission av units

Idag, den 8 april 2024, inleds teckningsperioden i Zenergy AB:s (publ) (”Zenergy” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 februari 2024 och som godkändes av efterföljande extra bolagsstämma den 25 mars 2024 (”Företrädesemissionen”).

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 8 april 2024 till och med den 22 april 2024. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning. Informationsmemorandumet som upprättats med anledning av

Företrädesemissionen, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information, finns bland annat tillgängligt på Bolagets webbplats (www.Zenergy.se) och Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, VITRYSSLAND, RYSSLAND, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesemissionen kommer vid fullteckning tillföra Bolaget cirka 27,5 MSEK före emissionskostnader och ska huvudsakligen finansiera genomförande (i) eget projekt och nya affärer, (ii) förädling, utveckling och försäljningskostnader kopplade till bodar samt (iii) återbetalning av upptaget Brygglån. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,1 MSEK. Nettolikvid från inlösen av teckningsoptionerna av serie TO2 B avses stärka finansieringen av de två förstnämnda tillväxtaktiviteterna.

Aktieägare som på avstämningsdagen den 3 april 2024 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhöll en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller elva (11) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 B.

Teckningskursen har fastställts till 0,11 SEK per unit, vilken motsvarar 0,01 SEK per aktie. De vidhängande teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår mellan den 8 april 2024 till och med den 22 april 2024.

En (1) teckningsoption av serie TO2 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025 till en teckningskurs per B-aktie om 0,0135 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Vid fullteckning kan högst 2 754 828 076 B-aktier emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 91,67 procent av kapitalet och cirka 85,04 procent av rösterna i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie av serie TO2 B kan ytterligare högst 751 316 748 B-aktier emitteras. Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO2 B uppstår en total utspädning om cirka 93,33 procent av kapitalet och cirka 87,86 procent av rösterna.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna har erhållits från en större befintlig aktieägare och personer i styrelse och ledning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 1,8 MSEK eller cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden inom ramen för botten- och toppgarantin uppgår sammanlagt till cirka 20,3 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantiåtagandena har lämnats vederlagsfritt från aktieägare i Watts 2 You AB, däribland Contributor AB (gm Lars-Göran Josefsson), Samhällsbyggnadsbolaget IB Service AB och Qamcom Group AB.

Tidplan

8 april – 22 april 2024: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

8 april – 17 april 2024: Handel med uniträtter

8 april 2024: Första dag för handel i BTU

24 april 2024: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare. En investering eller en investeringsåtgärd som beskrivs i detta meddelande kommer endast att genomföras för denna kategori av personer. Andra personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Zenergys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Zenergy har gjort efter bästa förmåga men som Zenergy inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Zenergy. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepapper varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Nicklas Lundin, VD

Telefon +46 (0) 70 777 00 99

Zenergy AB (publ)
info@zenergy.se

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP-Element.

Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://zenergy.se/investerare/

För mer information om Zenergy, vänligen besök: zenergy.se