Idag inleds teckningstiden i Alzinova AB:s företrädesemission om ca 30,1 MSEK

Idag den 21 november 2018 inleds teckningstiden för Alzinovas företrädesemission av aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Alzinova initialt cirka 30,1 MSEK före emissionskostnader. Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK och emissionsgarantier om cirka 26,1 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av företrädesemissionen. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

VD Per Wester kommenterar

”Alzinova noterades på Spotlight (tidigare AktieTorget) i november 2015 i syfte att ta in kapital för att genomföra utvecklingsprogrammet för Bolagets aktiva vaccin, ALZ-101. Bolaget har hittills levererat i enlighet med sina planer. Idag befinner sig Bolaget i slutfasen av den pre-kliniska delen och står inom kort redo att inleda en första klinisk studie på människa med ALZ-101.

Bolaget planerar att inleda en fas-1b-studie under Q2-2019 på patienter med mild Alzheimers sjukdom som planeras pågå till och med 2020. Studien är primärt designad för att adressera säkerhetsfrågor och immunogenicitet. Med immunogenicitet avses hur starkt immunförsvaret är hos individen/patienten som injiceras med antigenet. I studien mäts även effekter på biomarkörer (sjukdomsrelaterade molekyler i blod och ryggmärgsvätska) och minnesfunktion, vilket potentiellt kan ge en indikation om klinisk effekt.

Bolaget planerar också att genomföra kompletterande effektstudier på djur och/eller cellkulturer i syfte att förstärka dokumentationen och värdet av produkten vid avtalsförhandlingar. Bolaget planerar att publicera ett flertal studier under de kommande åren i vetenskapliga skrifter. Alzinova avser även att delta vid såväl vetenskapliga som s.k. partnering-kongresser samt besöka potentiella framtida partners i syfte att etablera samarbetsavtal.

Jag vill hälsa våra aktieägare varmt välkomna på vår fortsatt spännande resa där vi tar nya stora steg framåt för ett sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimers sjukdom.”

Företrädesemissionen i sammandrag 

 •  Värdering (pre money): Cirka 120,5 MSEK.
 •  Teckningskurs: 22 SEK per aktie.
 •  Teckningstid: 21 november – 5 december 2018.
 •  Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter.
 •  Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 16 november 2018. Sista dag för handel i Alzinovas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 november 2018.
 •  Emissionsvolym: Högst 1 369 600 aktier.
 •  Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK och emissionsgarantier om cirka 26,1 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av företrädesemissionen.
 •  Antal aktier innan företrädesemissionen: 5 478 400 aktier.
 •  Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 21 november – 3 december 2018.
 •  Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 21 november 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av december 2018.
 •  Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 30,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Tecknings- och garantiåtagande

Alzinova har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 30,1 MSEK, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av företrädesemissionen. VD Per Wester har ingått teckningsförbindelse för hela sitt befintliga innehav. Vidare har Modelio Equity AB, Oliver Molse och Sonny Johansson ingått teckningsförbindelser genom att aktieägarna GU Ventures AB och MIVAC Development AB vederlagsfritt har överlåtit sina teckningsrätter i företrädesemissionen till dessa teckningsåtagare. Alzinova har dessutom erhållit emissionsgarantier om cirka 26,1 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av företrädesemissionen, från LMK Venture Partners AB, Pegroco Invest AB, Sonny Johansson, Modelio Equity AB, Oliver Molse, Love Carlsson, Jens Olsson och Alexander Jenselius. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2,6 MSEK.

Rådgivare

Finansiell rådgivare är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.