Idag inleds teckningstiden i Aptahem AB:s företrädesemission om ca 31,7 MSEK

Idag den 21 november 2018 inleds teckningsperioden för Aptahems företrädesemission av units. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Aptahem initialt cirka 31,7 MSEK före emissionskostnader. Aptahem har erhållit teckningsförbindelse om cirka 1,6 MSEK och emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 80 procent av företrädesemissionen. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

VD Mikael Lindstam kommenterar:

”Aptahem har under det gångna året fortsatt verka för att positionera oss själva som en nyckelaktör inom aptamerer som potentiella läkemedelskandidater och för att utveckla nya terapeutiska kandidater för behandling av livshotande, akuta tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Parallellt med vårt positioneringsarbete har vi också fortsatt utvecklingen av vår aptamerplattform.

Motivet till Nyemissionen är primärt att erhålla kapital för att i första hand ansöka om samt genomföra Bolagets planerade kliniska fas 1-studie med beräknad start i det tredje kvartalet 2019, i andra hand tillverka ytterligare Apta-1 till såväl prekliniska som kliniska studier, ytterligare studier för att bättre förstå verkningsmekanismer och färdigställa prekliniska toxikologiska och säkerhetsstudier, samt i tredje hand bedriva driften av verksamheten i form av projektledning, affärsutveckling, regulatoriskt arbete, samarbeten, experter, laboratoriesupport samt utveckling av ytterligare läkemedelskandidater.

Framför oss ligger en rad viktiga milstolpar och värdehöjare, där några av de viktigaste inkluderar slutrapporter från de prekliniska studierna och beslut kring våra lovande patentansökningar. Vår utökade exploratoriska studie med den nyutvecklade sepsismodellen visade på stimulerande resultat som indikerar att Apta-1 har god effekt i primater. Detta tyder på en koppling till Apta-1s unika multieffekt och utökade dosfönster. Vi ser mycket positivt på den fortsatta utvecklingen av Apta-1 och vårt fokus är ta Apta-1 in i klinik. Tillsammans med en stark organisation, ett mångfacetterat team och ytterligare extern expertis fortsätter vi nu framåt – och vi hoppas att fler vill vara med.

Därför välkomnar vi såväl tidigare som nya aktieägare att investera i vår nyemission och på så sätt få ta del av vår värdeutveckling och spännande resa mot klinisk fas för vår plattform och framtida strategiska partnerskap för Aptahem.”

Erbjudande i sammandrag

 • Värdering (pre money): Cirka 15,9 MSEK.
 • Teckningskurs: 4 SEK per unit, vilket motsvarar 1 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
 • Teckningstid: 21 november – 5 december 2018.
 • Teckningspost: Varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 4.
 • Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och i tredje hand till emissionsgaranter.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 16 november 2018. Sista dag för handel i Aptahems aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 14 november 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 15 november 2018.
 • Emissionsvolym: Högst 31 723 592 aktier och högst 7 930 898 teckningsoptioner av serie TO 4.
 • Aptahem har erhållit teckningsförbindelse om 1,6 MSEK och emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 80 procent av företrädesemissionen.
 • Antal aktier innan företrädesemissionen: 15 861 796 aktier.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 21 november – 3 december 2018.
 • Handel med BTU (betald tecknad unit): Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 21 november 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av december 2018.
 • Handel med TO 4: Teckningsoptionerna TO 4 kommer noteras och handlas på Spotlight Stock Market efter registrering av företrädesemissionen.
 • Vid full teckning av units i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 31,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 4
En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 25 oktober – 11 november 2019 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 22 oktober 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 2 SEK/aktie eller överstiga 3 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 15,9 MSEK och cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Spotlight Stock Market.

Tecknings- och garantiåtagande
Emissionen är säkerställd/garanterad till totalt cirka 80 procent genom teckningsförbindelse om 1,6 MSEK från nuvarande ägare Ivar Nordqvist och ytterligare emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK från FormueNord Markedneutral, Modelio Equity, Oliver Molse, Feat Invest AB, Biehl Invest AB, Nordic Emotion Group AB och KMT Partner AB. Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 25,4 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2,4 MSEK.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.