Indentives bokslutskommuniké 2017

Finansiell utveckling

Helår (2017-01-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 609 TSEK (15 740)
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -18 120 TSEK (104)
 • Resultatet per aktie uppgick till -9,04 SEK (0,49)
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 10 074 TSEK (8 508)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 590 TSEK (1883)
 • Eget kapital den 31 december 2017 uppgick till 27 851 TSEK (6 081)
 • Likvida medel den 31 december 2017 uppgick till 12 687 TSEK (3 834)

Halvår (2017-07-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 617 TSEK (7 302)
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -11 745 TSEK (2300)
 • Resultatet per aktie uppgick till -3,00 (4,52)
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4 327 TSEK (7 585)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 593 TSEK (3770)

Väsentliga händelser under helåret 2017

 • Under våren 2017 genomfördes en nyemission som tillförde Bolaget 16,3 MSEK före emissionskostnader
 • Den 13 juni beslutade årsstämman om nyemission samt listning av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North
 • Årsstämman utsåg ny styrelse bestående av sju ledamöter, varav nyval av fem ledamöter. I och med detta utökades den externa representationen i Bolagets styrelse

Väsentliga händelser under andra halvåret av 2017

 • I oktober tecknade vår partner Kalejdo Bredband avtal med Varberg Energi om leverans av helhetslösning för Internet of Things (IoT) via stadsnätet. Indentive har fått i uppdrag att leverera systemutveckling och plattformen Connective
 • Indentive utsågs för andra året i rad till Gasell-företag
 • Den 27 oktober avgick Eva Holmgren, på egen begäran och i förtid, som styrelseledamot i Indentive AB på grund av hög arbetsbelastning
 • Kalejdo Bredband har tecknat avtal med Jönköping Energi om leverans av helhetslösning av IoT via stadsnätet där plattformen Connective ingår
 • Den 11 november listades Bolagets aktie på Nasdaq First North. Inför listningen genomfördes en nyemission som tillförde kapital om 34,5 MSEK, före emissionskostnader, varav 5,2 MSEK betalades genom kvittning
 • Anders Visell utsågs till ny VD den 12 december
 • I december tecknades avtal med det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem om leverans av nyttjanderätten till IoT-plattformen Connective
 • I december annonserade Indentive att överenskommelse har träffats om förvärv av bolaget Vodvision Europe AB. Affären förstärker Indentives organisation och breddar produktutbudet 

Kommentar av Anders Visell, VD

Kära aktieägare,

Som nytillträdd VD får jag här möjligheten att summera 2017 och samtidigt beskriva hur vi inom Indentive ser på framtiden.

Fokus under 2017 har varit att etablera Bolagets nya affär, IoT-plattformen Connective. För att klara av såväl produktutveckling som etablering av en organisation vilken kan agera som konsultbolag såväl som produktbolag, nationellt och internationellt, har externt kapital anskaffats. Dessutom har organisationen förstärkts inom marknad, försäljning och ledning.

Under 2017 genomfördes två nyemissioner, den första under våren 2017 och den andra inför listning av Bolagets aktie.

Under 2017 tecknades de första kundavtalen avseende försäljning av vår plattform Connective. Produkten kommer att rullas ut hos de första kunderna under början av andra kvartalet innevarande år. Detta för oss in i en ny fas där vi kan vidareutveckla produkten tillsammans med våra kunder. Det minskar risken samtidigt som vi förkortar tiden mellan utveckling och lansering, något som är oerhört viktigt för både resultat och kassaflöde.

Det är spännande att träffa operatörer och kunna erbjuda en produkt som ligger i framkant på en marknad som är både ny och mogen. Operatörsmarknaden är mogen men affären IoT är ny. Operatörerna söker nya tjänster och produkter att erbjuda sina befintliga kunder, allt för att öka konkurrenskraften i kriget om att behålla befintliga och attrahera nya kunder.

Med Connective som produkt, kompletterad med Utvecklingshusets konsultorganisation har vi ett oerhört starkt erbjudande.

I och med det förestående samgåendet med Vodvision förstärker vi med både personal och system. Bland annat tillförs ett management-system som kommer att ingå redan i de första leveranserna till våra IoT-kunder, något som är en nödvändighet för att kunna leverera en stabil, fungerande plattform. Vi stärker också vår TV-plattform som får en komplett OTT-lösning för både Set Top Boxar, iOS och Android. Vi ser ett stort intresse hos operatören att bygga ihop IoT och TV-plattformar. Indentive kan i och med samgåendet erbjuda både och.

Vi har en ny organisation på plats med en ledning som består av en mix av nya såväl som befintliga medarbetare.

Jag ser fram emot ett spännande 2018 där vi med rätt förväntningar hos kunder, personal och aktieägare börjar göra avtryck på marknaden, både i Sverige och internationellt.

Anders Visell, VD Indentive AB

Rapporten finns tillgänglig på indentive.se

För mer information kontakta:

Anders Visell, vd Indentive 
Tel: 013-465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se 

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com, tfn 08 – 454 32 00).

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 18.00 CET.

Indentive AB-img

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri. Indentive har utvecklat den öppna IoT-plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 50 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B.