InDex Pharmaceuticals genomför riktad nyemission om cirka 37,5 MSEK

23 oktober 2018 – Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”InDex”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Bolagets årsstämma den 24 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 6 252 842 aktier till en mindre grupp investerare. Teckningskursen uppgår till 6,02 SEK per aktie, motsvarande en marknadsmässig emissionsrabatt om 7,7 procent i förhållande till 5 dagars volymviktat genomsnittspris och 1,3 procent i förhållande till dagens stängningskurs. InDex tillförs sammanlagt cirka 37,5 MSEK efter transaktionsrelaterade kostnader för legal rådgivning och kostnader för registrering och praktisk hantering.

Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av framgångsrika investerare inom svensk läkemedelsutveckling. Bengt Julander investerar cirka 17,5 MSEK i Bolaget och Martin Bjäringer och Carl Rosvall investerar cirka 8,8 MSEK vardera. Dessutom investerar familjen Mattsson cirka 2,6 MSEK i den riktade nyemissionen. Alla investerare utom Martin Bjäringer har tecknat via bolag. Investerarna äger inte några aktier i Bolaget före den riktade nyemissionen och är inte närstående till Bolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade nyemissionen är att stärka och bredda aktieägarbasen med kapitalstarka och industriellt kunniga investerare samt att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att skapa strategisk flexibilitet inför och efter huvudresultaten i CONDUCT-studien som väntas under första halvåret 2019. CONDUCT-studien är en fas IIb-studie med Bolagets främsta läkemedelskandidat cobitolimod, som är under utveckling för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Styrelsen bedömer att den riktade nyemissionen är till gagn för Bolaget och därmed för alla befintliga aktieägare.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,1 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget. Genom emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 6 252 842 från 62 528 433 till 68 781 275 stycken. Aktiekapitalet ökar med 125 056,84 SEK från 1 250 568,66 SEK till 1 375 625,50 SEK.

I syfte att underlätta leverans av aktier i den riktade nyemissionen kommer Bolagets huvudägare SEB Venture Capital och Industrifonden att tillsammans låna ut 6 252 842 aktier till tecknarna. Aktierna kommer att återlämnas efter det att den riktade nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. I en separat transaktion kommer Bolagets huvudägare att ställa ut köpoptioner på befintliga InDex-aktier till tecknarna.

“Vi är mycket glada för förtroendet och engagemanget från de namnkunniga nya aktieägarna som valt att investera i InDex”, säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. ”Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att tidigarelägga vissa aktiviteter i utvecklingen av cobitolimod och InDex, men framförallt stärker det kassan inför huvudresultaten i den pågående CONDUCT-studien.”

Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till InDex i samband med den riktade nyemissionen.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid aktiv ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. Baserat på de lovande resultaten i tidigare kliniska studier genomför nu InDex fas IIb-studien CONDUCT för att utvärdera högre doser och doseringsfrekvenser än i tidigare kliniska studier med cobitolimod. Målsättningen med studien är att optimera behandlingen och uppnå väsentligt högre effekt, med bibehållen god säkerhetsprofil. CONDUCT-studien kommer totalt att omfatta 215 patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit vid ca 90 kliniker i 12 länder. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att inducera klinisk remission jämfört med placebo. Dosoptimeringsstudien utvärderar tre olika dosstyrkor och två olika doseringsfrekvenser av cobitolimod. Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 21:00 CET.