Information gällande beslutad fondemission 1:1 i DevPort AB (publ)

Press release • 10 oktober, 2018 08:30 CEST

F.o.m. idag onsdag den 10 oktober 2018 så handlas B-aktien i DevPort AB (publ) (“DevPort” eller “Bolaget”) utan rätt att deltaga i sedan tidigare beslutad Fondemission 1:1.

Extra bolagsstämma i DevPort, beslutade den 18 september 2018 enligt styrelsens förslag att genomföra en Fondemission med villkor 1:1, dvs att för varje gammal aktie erhålls en extra aktie av det aktieslag man har (A- eller B-aktier).
Avstämningsdagen för fondemissionen är torsdag den 11 oktober 2018 och f.o.m. onsdag den 10 oktober 2018 handlas DevPorts B-aktie utan rätt att deltaga i Fondemissionen.
När Fondemissionen är genomförd kommer antalet aktier att dubblas, vilket innebär att priset per aktie kan förväntas minska till hälften. Vid en antagen aktiekurs före fondemissionen om 94 kronor kan den teoretiska nya aktiekursen beräknas bli 47 kronor. Vissa andra nyckeltal som beräknas per aktie kommer också att förändras, vilket kan exemplifieras med nedanstående tabell. 

 Perioden jan-juni 2018    Före fondemission (SEK)    Efter fondemission (SEK)  
 Resultat per aktie före utspädning    2,36   1,18 
 Eget kapital per aktie före utspädning   12,210   6,105 

Fondemissionen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl. 08:30 CET.

  

Om DevPort  

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter drygt 360 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.