Inhalation Sciences AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

(Stockholm, Sverige, 22 november 2022) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. För att läsa hela rapporten vänligen besökhttp://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

Sammanfattning av delårsrapporten

Kommersiellt: Genom ett noga kvalificerat försäljningsarbete, ser vi en stadig ökning av förfrågningar och fortsätter att arbeta på att omvandla dessa till uppdrag så snabbt detta är möjligt. Under det tredje kvartalet, ökade orderingången med 370 % jämfört med samma period förra året. Omsättningen ökade också med 56 % under samma period. Kvartalet avslutades med 6,8 MSEK i orderstock, en ökning med 260% jämfört med samma period förra året. Fokus kvarstår på att omsätta det vi kan innan årets slut, samtidigt som vi fortsätter att bearbeta nyförsäljning av vår unika teknologi.

Regulatoriskt: Samarbetet med FDA för den planerade In vitro-studien med ISAB’s DissolvIt modul är nu i uppstartsfasen. Projektet fortlöper under två år och vi ser väldigt mycket fram emot detta samarbete.

Finans: Bolaget har inte behövt lyfta den tidigare kommunicerade kreditramen tack vare de nytillkomna uppdragen under det tredje kvartalet. Krediten bedöms inte heller vara aktuell att lyfta under resterande delen av 2022 och i samråd med långivarna, så har man förlängt avtalets löptid från juni 2023 till december 2023 samt sänkt lånebeloppets max-tak till 4 MSEK.

Jul-sep 2022

Nettoomsättning 1 782 tkr (1 137)

Rörelseresultat –3 486 tkr (-4 446)

Resultat per aktie före utspädning -0,31 SEK (-0,40)

Resultat per aktie efter utspädning -0,31 SEK (-0,39)

Orderingång under perioden 4 778 tkr (1 010)

Orderstock vid periodens utgång 6 862 tkr (1 883)

Jan-sep 2022

Nettoomsättning 8 083 tkr (5 216)

Rörelseresultat –10 900 tkr (-13 516)

Resultat per aktie före utspädning -0,96 SEK (-1,20)

Resultat per aktie efter utspädning -0,96 SEK (-1,19)

Orderingång under perioden 8 347 tkr (2 208)

Orderstock vid periodens utgång 6 862 tkr (1 883)

Orderingång är värdet på produkter och tjänster som sålts under aktuell period, dvs försäljning och inte att förväxlas med nettoomsättningen.

Orderstock är signerade kund-kontrakt för både produkter och tjänster som ännu inte fakturerats kunderna, där arbete fortfarande pågår och leverans ännu inte skett till kund.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2022Jul-sep 2021Jul-sep 2022Jan-sep 2021Jan-sep 2021Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 1 782 1 137 8 083 5 216 9 422
Rörelseresultat, tkr -3 486 -4 446 -10 900 -13 516 -16 571
Resultat efter skatt, tkr -3 509 -4 488 -10 975 -13 525 -16 609
Balansomslutning, tkr 15 967 28 548 15 967 28 548 26 112
Periodens kassaflöde, tkr -1 576 -1 672 -10 981 10 422 6 348
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,14 0,15 0,97 0,92 0,63
Likvida medel, tkr 3 414 18 469 3 414 18 469 14 395
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,31 0,40 0,96 1,20 1,46
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,31 0,39 0,96 1,19 1,46
Eget kapital, tkr 8703 22 762 8 703 22 762 19 678
Eget kapital per aktie (SEK) 0,77 2,00 0,77 2,00 1,73
Soliditet, % 54,51% 79,73% 54,51% 79,73% 75,36%
Forsknings-och 40,99% 48,77% 32,64% 45,63% 45,59%
utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %
Antal aktier 11 375 734 11 375 734 11 375 734 11 375 734 11 375 734

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (apr-sep) 2022

 • Den 18 juli meddelade bolaget om en IRS (Inhalation research Services) order från ett nytt läkemedelsbolag i USA med ett värde på 1 450 000 SEK.
 • Den 19 juli meddelade ISAB om att man har skickat in en abstrakt till att presentera resultat från den kliniska studien till det kommande DDL ( Drug Delivery to the Lungs) mötet i December 2022 som hålls i Edinburgh, Skottland.
 • Den 4 augusti meddelade bolaget att FDA har godkänt den inskickade ansökan för den planerade DissolveIt studien och att den planeras komma i gång under hösten 2022.
 • Den 15 augusti meddelade styrelseledamot Klaus Gottwald sin avsikt att lämna Bolagets styrelse. Valberedningen föreslog att Jan Hellqvist väljs som ny ledamot.
 • Den 5 september meddelade bolaget om en ny order från ett globalt läkemedelsföretag för  utveckling av deras mjukvara med ett värde på 360 000 SEK.
 • Den 15 september meddelade bolaget om en IRS order från ett nytt läkemedelsföretag i USA med ett värde på 1 390 000 SEK.
 • Den 16 september informerade bolaget om en ny order från Vienna Universitet för ett värde på 620 000 SEK.
 • Den 29 september meddelade bolaget om en ny IRS order från en återkommande kund med ett värde på 806 000 SEK. I detta pressmeddelande nämndes administration ”via an intubated incision in the throat” vilket är inkorrekt term. Den korrekta terminologin är ”via intra-tracheal inhalation”.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2022

 • Den 18 januari meddelade bolaget att man skickat en ansökan om en studie (whitepaper) till FDA. Det gäller DissolvIt och för att kunna få den godkänt som rekommenderat upplösningsmetod vid inhalationsstudier.
 • Den 14 februari meddelade bolaget att man uppgraderar sitt kvalitetsledningssystem (QMS).
 • Den 24 maj meddelade bolaget att man har erhållit en kreditram från ett konsortium av långivare om upp till 10 MSEK vilket skapar utrymme att finansiera bolagets verksamhet och tillväxt under de kommande 12–14 månaderna. Bolaget har inte behövt lyfta den tidigare kommunicerade kreditramen tack vare de nytillkomna uppdragen under det tredje kvartalet. Krediten bedöms inte heller vara aktuell att lyfta under resterande delen av 2022 och i samråd med långivarna, så har man förlängt avtalets löptid från juni 2023 till december 2023 samt sänkt lånebeloppets max-tak till 4 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Den 28 oktober meddelade bolaget om en IRS order från ett nytt läkemedelsbolag inom generika med ett värde på 1 170 000 SEK.

Bolagshändelser

Den 5 september 2022 hölls en extra bolagsstämma och i enlighet med valberedningens förslag, valdes Jan Hellqvist som ny styrelseledamot i bolaget.

Beslutet innebär att Bolagets styrelse kommer att bestå av Daniel Spasic, Per Gerde, Sonja Gerde, Mårten Winge och Jan Hellqvist. Som tidigare kommunicerat har Klaus Gottwald på egen begäran valt att avgå från uppdraget som styrelseledamot i Bolaget.

Flerårsöversikt
Tkr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 9 422 10 137 8 949 5 441 8 022 7 216 8 086
Resultat efter finansnetto -16 609 9 875 -4 345 -11 883 -6 358 -5 365 -2 854
Balansomslutning 26 112 18 488 23 198 19 653 23 313 10 427 9 191
Soliditet, %, 75 57 22 55 68 40 26
Medeltal anställda 9 8 7 6 5 5 5

VD kommenterar

Vi växer och fortsätter stärka vår position på marknaden. Efter att ha lagt om vår strategi tidigare i år med ökad fokus på Inhalationstjänster (IRS), ser vi ett tilltagande intresse från marknaden i form av både nya och existerande kunder. Kvittens på detta, är orderingången på totalt 4,7 MSEK under det tredje kvartalet varav majoriteten kom från våra IRS tjänster.

 • Kommersiellt: Genom ett noga kvalificerat försäljningsarbete, ser vi en stadig ökning av förfrågningar och fortsätter att arbeta på att omvandla dessa till uppdrag så snabbt detta är möjligt. Under det tredje kvartalet 2022, ökade orderingången med 370 % jämfört med samma period förra året. Omsättningen ökade också med 56 % under samma period. Kvartalet avslutades med 6,8 MSEK i orderstock, en ökning med 260% jämfört med samma period förra året. Fokus kvarstår på att omsätta det vi kan innan årets slut, samtidigt som vi fortsätter att bearbeta nyförsäljning av vår unika teknologi.
 • Regulatoriskt: Samarbetet med FDA för den planerade In vitro-studien med ISAB’s DissolvIt modul är nu i startgroparna. Projektet fortlöper under två år och vi ser väldigt mycket fram emot detta samarbete.
 • Finans: Bolaget har inte behövt lyfta den tidigare kommunicerade kreditramen tack vare de nytillkomna uppdragen under det tredje kvartalet. Krediten bedöms inte heller vara aktuell att lyfta under resterande delen av 2022 och i samråd med långivarna, så har man förlängt avtalets löptid från juni 2023 till december 2023 samt sänkt lånebeloppets max-tak till 4 MSEK.

Det kommande 4:e kvartalet innebär ett högt tempo för organisationen. Vi arbetar mot att dels leverera de uppdrag som vi redan har signerat, dels att avsluta de pågående förhandlingarna av framtida uppdrag. Samtidigt jobbar vi på utvalda strategiska samarbeten för att kunna beredda vår tjänsteportfolio och erbjuda våra kunder, en än mer komplett lösning inom inhalationstjänster.

Huddinge den 22 november 2022

Manoush Masarrat

VD

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.