Inhalation Sciences AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023

(Stockholm, Sverige, 31 maj 2023) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. För att läsa hela rapporten vänligen besökhttp://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

VD kommenterar

Vi startade året med en stark orderstock som var resultatet av ett framgångsrikt försäljningsavslut på 2022. Operativt har vårt fokus varit på att möta den ökade orderingången och leverera projekt till våra kunder med högsta kvalitet.

Omsättningen under det första kvartalet ökade med 57% i jämförelse med samma period förra året och rörelseresultatet förbättrades med 37% under samma tidsperiod.

Efter att ha skiftat fokus mot våra IRS (Inhalation Research Services) tjänster, ser vi en fortsatt tillströmning av förfrågningar och jobbar kontinuerligt att realisera dessa till formella uppdrag.

Under april månad, informerade vi om kommande finansieringsrunda och denna process blev klar i början av maj. Bolaget tillförs ca 14 Miljoner kronor före emissionskostnader och likviden är avsedd till att (1) finansiera expansion av våra existerande tjänster, (2) underhålla FoU verksamheten samt (3) återbetala existerande lånekredit.

Det pågående studiesamarbetet med amerikanska FDA har gått över till nästa viktiga fas där vi har påbörjat den experimentella delen. Detta innebär också att vi kan påbörja faktureringen av projektet enligt överkommen betalningsplan med FDA.

Vårt primära mål under detta år är att fortsätta vår tillväxtresa och samtidig förbättra resultatet ytterligare för att kunna visa ett positivt kassaflöde mot utgången av 2023.

Huddinge den 31 Maj 2023

Manoush Masarrat

VD

Sammanfattning av delårsrapporten

Stark ökningstakt och fortsatta resultatförbättringar.

Omsättningen under det första kvartalet ökade med 57% i jämförelse med samma period förra året och rörelseresultatet förbättrades med 37% under samma tidsperiod

Första kvartalet (jan-mar) 2023

 • Nettoomsättning 3 238 tkr (2 059)
 • Rörelseresultat -2 099 tkr (-3 376)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,20 SEK (-0,30)

Orderstock** vid periodens utgång 11 194 tkr (8 350)

** Orderstock är signerade kund-kontrakt för både produkter och tjänster som ännu inte fakturerats kunderna, där arbete fortfarande pågår och leverans ännu inte skett till kund.

Väsentliga händelser under det första kvartalet (jan-mar) 2023

 • Den 16 januari, lyfte bolaget en del av lånekrediten med en summa på 1 800 000.
 • Den 31 januari meddelade bolaget om en IRS (Inhalation Research Services) order från ett nytt amerikanskt läkemedelsbolag med ett värde på 914 000 SEK.
 • Den 7 februari meddelade bolaget om en förbokningsorder på 50 000 EUR för ett kommande IRS projekt senare under våren.
 • Den 7 mars informerade bolaget att man fått bekräftelse på en IRS order värd 118 480 EUR varav 50 000 EUR har redan betalats.
 • Den 21 mars meddelade bolaget om en ny IRS order värd 35 000 EUR från en global generikatillverkare.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 6 april informerade bolaget om styrelsens beslut om en nyemission om cirka 17,1 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
 • Den 6 april publicerade bolaget kallelse till kommande årsstämma den 12 maj där bolagets styrelse föreslås till omval.
 • Den 5 maj informerade bolaget att man fått grönt ljus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att påbörja den experimentella projektfasen av pågående DissolvIt studien. Man räknar kunna slutföra studien enligt plan vid slutet av 2024.
 • Den 12 maj offentliggjorde bolaget utfallet av den företrädesemissionen av aktier som bolaget hade annonserat om den 6 april. Företrädesemissionen tecknades till cirka 23,0 % procent och cirka 57,0% tecknades av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 13,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2023Jan-mar 2022Jan-mar 2022Jan-dec 2021Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 3 238 2 059 12 194 9 422
Rörelseresultat, tkr -2 098 -3 376 -12 026 -16 571
Resultat efter skatt, tkr -2 276 -3 402 -12 125 -16 609
Balansomslutning, tkr 14 556 22 334 12 985 26 112
Periodens kassaflöde, tkr 1 770 -4 398 -12 556 6 348
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,16 0,39 1,10 0,63
Likvida medel, tkr 3 609 9 997 1 839 14 395
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,20 0,30 1,07 1,46
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,20 0,30 1,07 1,46
Eget kapital, tkr 5 162 16 276 7 553 19 678
Eget kapital per aktie (SEK) 0,45 1,43 0,66 1,73
Soliditet, % 35,46% 72,88% 58,17% 75,36%
Forsknings-och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 36,38% 42,68% 40,80% 45,59%
Antal aktier 11 375 734 11 375 734 11 375 734 11 375 734

Flerårsöversikt

Tkr 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 12 194 9 422 10 137 8 949 5 441
Resultat efter finansnetto -12 125 -16 609 9 875 -4 345 -11 883
Balansomslutning 12 985 26 112 18 488 23 198 19 653
Soliditet, %, 58 75 57 22 55
Medeltal anställda 9 9 8 7 6

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.