Inhalation Sciences delårsrapport tredje kvartalet 2018

Stockholm, november 15, 0800: Sammanfattning av delårsrapport – första nio månaderna 2018: Under årets tredje kvartal erhölls ordrar avseende PreciseInhalesystem och CRO uppdrag uppgående till drygt 5 MSEK, rekord för Bolaget under ett enskild kvartal. Dotterföretaget Ziccum genomförde under perioden en framgångsrik noteringsprocess vilken efter kvartalets slut resulterade i en emission som inbringade 15,8 MSEK och efterföljande notering på SpotlightStockMarket. Tidigare under året har Lena Heffler efterträtt Fredrik Sjövall som ny verkställande direktör, det europeiska patentverket EPO har lämnat godkännandebesked avseende ett av Inhalation Sciences viktigaste patent, och bolaget har erhållit slutlikvid uppgående till 2,0 MSEK för upparbetat EU-stöd inom ramen för FORMAMP avseende ett projekt som syftar till att ta fram behandlingar mot resistenta bakterier.

Koncernen: tredje kvartalet (jul-sep) 2018

Koncernen bildad under andra kvartalet 2017, upplöst under det fjärde kvartalet 2018.

 Nettoomsättning 715 (2 002) tkr

 Rörelseresultat -4 398 (-807) tkr

 Resultat per aktie före utspädning -0,52 (-0,16) SEK

 Resultat per aktie efter utspädning -0,51 (-0,16) SEK

Koncernen: rapportperioden (jan-sep) 2018

 Nettoomsättning 1 745 (5 075) tkr

 Rörelseresultat -12 816 (-4 408) tkr

 Resultat per aktie före utspädning -1,53 (-0,88) SEK

 Resultat per aktie efter utspädning -1,50 (-0,88) SEK

Moderbolaget: tredje kvartalet (jul-sep) 2018

 Nettoomsättning 715 (2 002) tkr

 Rörelseresultat -2 684 (-707) tkr

 Resultat per aktie före utspädning -0,31 (-0,14) SEK

 Resultat per aktie efter utspädning -0,30 (-0,09) SEK

Moderbolaget: rapportperioden (jan-sep) 2018

 Nettoomsättning 1 553 (5 075) tkr

 Rörelseresultat -10 373 (-4 196) tkr

 Resultat per aktie före utspädning -1,21 (-0,88) SEK

 Resultat per aktie efter utspädning -1,18 (-0,88) SEK

VD kommenterar

Under årets tredje kvartal har tempot varit högt på Inhalation Sciences. Vi har haft ett rekordkvartal avseende orderingång med bland annat två ordrar på PreciseInhale-system med moduler samt ett större CRO uppdrag. Total orderingång under Q3 uppgick till närmare 5 MSEK. Installerad bas, det vill säga det växande antal instrument som finns i drift hos våra kunder, servas och supporteras enligt de avtal som ingåtts medför intäkter och ger bra respons från marknaden om hur vi ska fortsätta utveckla vår teknologi.

Diskussioner kring flertalet samarbeten fortgår. För att kunna stå redo när dessa signeras och skall startas upp arbetar vi nu fokuserat med den dokumentation som kvalitetsledning och ISO9001-certifiering innebär och som krävs för att Inhalation Sciences skall kunna vara den attraktiva, kvalitetssäkrade partnern som marknaden kräver.

För att utöka marknadens kännedom om bolaget och våra produkter har vi deltagit som talare på en inhalationskongress i Barcelona, som utställare på Medicon Village Consortiums Symposium 2018 i Lund, samt på The Association Inhalation Toxicologists Conference i Durham, North Carolina, USA. Detta har genererat nya potentiella samarbetspartners och givit tillfällen att diskutera vidare med redan intresserade kunder för att säkerställa orderingången framgent.

Väsentliga framsteg har gjorts under och efter rapportperioden som framgår av nedanstående viktiga händelser:

  • Forskningsprojektet tillsammans med Chiesi Farmaceutici S.p.A, (Parma, Italien), Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) och Medical University Graz, Technical University (Graz, Österrike) har startat för framtagandet av nya verktyg i utvecklingen av inhalationsläkemedel. Som en del i projektet kommer Chiesi som tidigare annonserats att köpa ytterligare ett PreciseInhale-system.
  • Regulatoriska enheter som Läkemedelsverket och FDA har deltagit som talare på de kongresser vi närvarat på och klart är att de efterlyser teknologier som är mer precisa inom inhalationsområdet. I slutet av oktober kom en specialrapport från FN, baserad på en internationell studie, som visar att 9-33 miljoner astmaattacker årligen beror på luftföroreningar. Föroreningar, som inkluderar kemikalier, är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och leder till fler dödsfall än aids, tuberkulos och malaria tilsammans.
  • Efter rapportperioden har leverans skett av ett komplett PreciseInhale-system inklusive in-vivo modul till Westchina-Frontier Pharma Tech Co., Ltd. (WCFP) och kommande installation och träning sker på plats av Inhalation Sciences personal.

Finansiellt har ISAB stärkts under innevarande år genom särnoteringen av vårt dotterföretag Ziccum AB (publ). Noteringen av Ziccum under oktober månad mottogs positivt av marknaden, och trots ett osäkert marknadsläge har aktien fått en bra start på Spotlight. Aktien övertecknades med 334% vilket är ytterligare ett bevis på intresset för aktien. ISAB innehar efter noteringen ett betydande innehav av aktier i Ziccum vilka per den 1 november 2018 hade ett marknadsvärde uppgående till cirka 15,9 MSEK.

Vi har sedan tidigare kommunicerat en målsättning att kapitalanskaffningen i samband med noteringsemissionen i september 2017 skall ta bolaget till kassaflödespositivt på helårsbasis under 2020.

Vi står fast vid målsättningen men för att finansiera fler utvecklingsprojekt, ökade satsningar på produktion och för att säkerställa god likviditet under en förväntad ökande orderingång under kommande 18 månader har styrelsen beslutat att, genom upptagande av lån, löpande tillföra bolaget kapital med början under december. Detta i kombination med en lyckad notering av Ziccum gör att vi har en finansiellt stark grund att stå på framåt.

Det är min övertygelse efter att ha haft möjligheten att djupdyka i branschen under de senaste månaderna att PreciseInhale och dess unika egenskaper ligger helt rätt i tiden.

Huddinge den 15 november 2018

Lena Heffler

VD

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep)

Under juli månad erhöll ISAB en order på ett PreciseInhale system, inkluderande plattformens moduler för in-vivo exponeringar, från Westchina-Frontier Pharma Tech Co., Ltd. (WCFP), ett ledande kinesiskt CRO-företag. Ordervärdet uppgick initialt till ca 1,2 MSEK. Leverans har skett efter rapportperioden.

Under juli månad publicerades att ISAB kommer att delta i ett 3-årigt forskningsprojekt med titeln ”Optimization of Biopharmaceutical Toolbox for Inhaled Compounds” som leds av Research Center Pharmaceutcial Engineering (RCPE) i Graz, Österrike. Projektet inkluderar en åtagande om köp på ett PreciseInhale system från italienska läkemedelsbolaget Chiesi, med ett initialt ordervärde om minst 0,9 MSEK.

Under augusti månad erhöll ISAB en order på ett kontraktsforskningsuppdrag. Ordervärdet uppgår initialt till ca 0,6 MSEK och omfattar experimentella studier i PreciseInhale-modulen DissolvIt.

Under september månad erhöll ISAB en order på ett PreciseInhale system, inkluderande plattformens moduler för in-vitro exponeringar initialt värd ca 2,4 MSEK. Den aktuella ordern innefattar PreciseInhale och modulerna DissolvIt och XposeALI.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep)

Det europeiska patentverket EPO har lämnat ett godkännandebesked avseende ett av Inhalation Sciences viktigaste patent. Patentet omfattar centrala aspekter av bolagets kärnteknik, PreciseInhale, och utgör en kombination av produkt- och metodpatent. Patentets livslängd sträcker sig till och med 2033.

Dotterföretaget Ziccum AB genomförde under januari månad en kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,25 Mkr och förberedde för notering vid Spotlight under fjärde kvartalet 2018.

Ziccum uppnådde proof-of-concept i tester på anti-kroppar. Nya resultat visar att Ziccum’s system för spraytorkning, LaminarPace kan producera ett torrt, stabilt pulver av immunoglobulinantikroppar – med bibehållen aktivitet.

Ziccum erhöll sin första order avseende utveckling av laboratorisk substans för forskningsändamål i sitt patenterade spraytorkningsinstrument LaminarPace.

Den 19 april, 2018 meddelade vi att Lena Heffler utsetts ny VD i Inhalation Sciences Sweden AB. Lena tillträdde sin befattning den 7 maj. Lena har MSc i biokemi från Uppsala Universitet och Licentiatexamen i Klinisk Immunologi från Karolinska Institutet och har arbetat med försäljning inom Life- science branschen i mer än 15 år. Bland tidigare uppdragsgivare finns Agilent, Aerocrine och Addtech. Lena kommer att öka fokuseringen på försäljning och marknadsföring. Lena Heffler efterträder Fredrik Sjövall.

Vid årsstämman den 23 maj 2018 valdes ISABs förre verkställande direktör, Fredrik Sjövall, till styrelseledamot tillika styrelsens ordförande, Sonja Gerde och Tom Sundelin valdes till nya ledamöter, och Otto Skolling avgick ur styrelsen.

Bolaget erhöll under juni månad likvid för EU-stöd inom ramen för FORMAMP avseende ett projekt som syftar till att ta fram behandlingar mot resistenta bakterier uppgående till 2,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden (jan-sep)

Dotterföretaget Ziccum AB genomförde under oktober månad 2018 en nyemission som uppgick till 15,8 MSEK före kapitalanskaffningskostnader och till 14,8 MSEK efter Kapitalanskaffningskostnader.

Dotterföretaget Ziccum AB noterades på Spotlight den 25 oktober 2018 (därefter ej längre dotterföretag).

ISAB innehar efter emissionen en ägarandel i Ziccum uppgående till 36,5 % av kapital och röster.

Ziccum-aktiens stängningskurs den 1 november 2018 uppgick till 7,24 kronor vilket medför att marknadsvärdet på ISABs aktieinnehav i Ziccum uppgick till cika 15,9 Mkr (Not 3).

LÄSA HELA DELÅRSRAPPORT HÄR. 

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.