Inhalation Sciences kallar till årsstämma

Aktieägarna i Inhalation Sciences AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2018 kl. 13.00 på Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 17 maj 2018, dels senast den 17 maj 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Inhalation Sciences AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö via e-post till inhalation@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 17 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 17 maj 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.inhalation.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning  

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter 

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

14. Val av styrelseledamöter

15. Val av styrelseordförande

16. Val av revisor 

17. Beslut om emission av teckningsoptioner  

18. Beslut om emission av teckningsoptioner  

19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler 

20. Avslutning 

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 1216)

Förslag föreligger

att Fredrik Sjövall väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter,

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kronor till styrelseordförande och med 62 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Per Nilsson, Klaus Gottwald och Per Gerde, samt att nyval sker av Fredrik Sjövall, Sonja Gerde och Tom Sundelin till styrelseledamöter; det noteras att Otto Skolling avböjt omval som styrelseledamot,

att nyval sker av Fredrik Sjövall till styrelseordförande,

att Crowe Horwath Osborne AB omväljs till revisor (Crowe Horwath Osborne AB har upplyst att auktoriserade revisorn Nils Thomas Gustavsson fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Fredrik Sjövall, född 1980. Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola. Fredrik är även styrelseordförande i Ziccum AB och Hemcheck Sweden AB. Han är vidare styrelseledamot i Lipidor AB och Axelero Aktiebolag. Fredrik har tidigare varit VD för PharmaSurgics och Lipopeptide (numera Promore pharma) och har sammanlagt över tio års erfarenhet som VD för start-up bolag i life science branschen.

Sonja Gerde, född 1989. Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Linköpings universitet. Sonja jobbar som Investment manager på Impilo. Hon har tidigare (2014-2017) arbetat som konsult på Boston Consulting Group i Stockholm.

Tom Sundelin, född 1965. Tom har över 20 års erfarenhet från Life Science industrin, varav 10 från roller på den globala inhalationsmarknaden. Hans bakgrund inkluderar roller som VD på Quickels systems AB och IM-Medico AB, Global Sales Director på Aerocrine och styrelseledamot i Näslund Medical AB. Tom har stor erfarenhet från internationell försäljning och marknadsföring och från att bygga globala distributörsnätverk.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till verkställande direktören (punkt 17)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – besluta om att utge teckningsoptioner i enlighet med villkoren nedan (”TO 2018/2021”).

Härvid ska följande villkor i sammandrag gälla:

att högst 60 000 teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption berättigande till teckning av en aktie i bolaget,

att rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Lena Heffler, VD i bolaget.

att teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast en vecka efter beslutet,

att teckningsoptionerna ska ges ut mot betalning av ett belopp som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde, framräknat enligt Black & Scholes-modellen av ett registrerat revisionsbolag som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget,

att betalning för teckningsoptionerna ska erläggas senast sju dagar efter teckning, 

att tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 23 maj 2021 till och med den 22 juni 2021,

att det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 24 000 kronor,

att varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på AktieTorget under en sammanhängande period på 15 handelsdagar som avslutas dagen före årsstämman; teckningskursen ska dock inte understiga aktiens kvotvärde,

att aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda verkställande direktören i bolaget möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera verkställande direktörens intresse för bolagets verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i bolaget. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att verkställande direktören på detta sätt erbjuds att teckna teckningsoptioner i bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 24 000 kronor genom utgivande av högst 60 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,4 kronor. Omräkning kan dock komma att ske på sätt som framgår av de fullständiga villkoren för optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 0,7 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier och röster och antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande. Styrelsen noterar att det även föreligger förslag om beslut om emission av teckningsoptioner i TO 2018/2021 till styrelseledamot Per Gerde (se punkt 18). Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i TO 2018/2021, det vill säga både enligt denna punkt och punkt 18, i förhållande till totalt antal aktier vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i TO 2018/2021 uppgår till cirka 0,8 procent av antal aktier och röster. Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma.

Eftersom överlåtelse av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas bolaget inte av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget. Behov av att vidta några säkringsåtgärder föreligger därför inte. Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

För giltigt beslut av årsstämman krävs att styrelsens förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Råsunda Förvaltning AB:s och Stockholms Affärsänglar Start Två AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamot Per Gerde (punkt 18)

Råsunda Förvaltning AB (”Råsunda”) och Stockholms Affärsänglar Start Två AB (”STOAF”) föreslår bolagsstämman att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – besluta om att utge teckningsoptioner i enlighet med villkoren nedan (”TO 2018/2021”).

Härvid ska följande villkor i sammandrag gälla:

att högst 10 000 teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption berättigande till teckning av en aktie i bolaget,

att rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Per Gerde, styrelseledamot i bolaget.

att teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast en vecka efter beslutet,

att teckningsoptionerna ska ges ut mot betalning av ett belopp som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde, framräknat enligt Black & Scholes-modellen av ett registrerat revisionsbolag som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget,

att betalning för teckningsoptionerna ska erläggas senast sju dagar efter teckning, 

att tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 23 maj 2021 till och med den 22 juni 2021,

att det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 4 000 kronor,

att varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på AktieTorget under en sammanhängande period på 15 handelsdagar som avslutas dagen före årsstämman; teckningskursen ska dock inte understiga aktiens kvotvärde,

att aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Råsunda och STOAF anser det rimligt att Per Gerde såsom arbetande styrelseledamot ska ha ett incitament att öka värdet på Bolagets aktier, till gagn för aktieägarna.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 4 000 kronor genom utgivande av högst 10 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,4 kronor. Omräkning kan dock komma att ske på sätt som framgår av de fullständiga villkoren för optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 0,1 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier och röster och antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande. Det noteras att det även föreligger förslag om beslut om emission av teckningsoptioner i TO 2018/2021 till VD i bolaget (se punkt 17). Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i TO 2018/2021, det vill säga både enligt denna punkt och punkt 17, i förhållande till totalt antal aktier vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i TO 2018/2021 uppgår till cirka 0,8 procent av antal aktier och röster. Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma.

Eftersom överlåtelse av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas bolaget inte av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget. Behov av att vidta några säkringsåtgärder föreligger därför inte. Detta förslag har beretts Råsunda och STOAF i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

För giltigt beslut av årsstämman krävs att Råsundas och STOAF:s förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 19) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio (10) procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.

Huddinge i april 2018

Inhalation Sciences AB (publ)

Styrelsen