Insplorion genomför finansiering om 10 MSEK genom emission av konvertibler och teckningsoptioner

Insplorions styrelse har på kvällen den 22 januari 2018 godkänt genomförandet av den första transaktionen med ESGO samt beslutat om emission av första tranchen bestående av konvertibler och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt efter att bolagsstämman den 17 januari 2018 beslutade om ett nytt emissionsbemyndigande för styrelsen att emittera konvertibler och teckningsoptioner. Emissionen relaterar till finansieringsavtalet som ingåtts mellan Insplorion och ESGO och som pressmeddelades den 19 december 2017. Tranchen om 10 miljoner kronor är den första tranchen i enlighet med avtalet.

Investeringen ska användas till accelererad kommersialisering av bolagets batterisensor. Avtalet ger en flexibel uppskalningsförmåga och stärker bolagets position genom möjlighet att satsa större egna resurser och därigenom bli en starkare part i kommande samarbeten. Bolagets konsoliderade likvida medel efter emissionen av denna tranche uppgår till 16,9 miljoner kronor.

I samband med utgivandet av den första tranchen om 100 stycken konvertibler och 158 730 teckningsoptioner till ESGO har Insplorion också emitterat 233 874 vederlagsfria teckningsoptioner att överlåtas till Insplorions aktieägare för att skydda dessa mot utspädning. En (1) teckningsoption tilldelas för 28 befintliga aktier. Avstämningsdag för rätt för aktieägarna att erhålla teckningsoptioner kommer att meddelas när emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Insplorion till ett fast lösenpris om 31.50 kronor. Teckningsoptionerna har en löptid om fem år från dagen då emissionen av teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket och kommer att tas upp till handel på Aktietorget.

Konverteringskurs för konvertiblerna kommer att motsvara en 9-procentig rabatt av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen (VWAP) under de 15 handelsdagar som föregår dagen för konvertering. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar en 30-procentig premie i förhållande till den lägsta dagliga VWAP under de 15 handelsdagar som föregår datumet för styrelsens beslut om emittering av den första tranchen (d.v.s. den 22 januari 2018). Insplorion och ESGO har dock gemensamt beslutat att referenspriset för den första tranchen ska vara 24,2749 kronor (VWAP per den 10 januari 2018) istället för 21,9766 kronor (VWAP per den 2 januari 2018).

Baserat på denna VWAP om 24,2749 kronor, kommer den potentiella ökningen av antalet aktier i bolaget efter konvertering av alla konvertibler och utnyttjande av alla teckningsoptioner inom ramen för den första tranchen att vara följande. Vänligen notera att konverteringspriset kommer att ändras beroende på vilken dag begäran om konvertering görs i enlighet med vad som framgår ovan.

• Tranchens summa: 10 000 000 SEK
• Tranchens referenspris: 24,2749 SEK
• Teckningsoptionernas lösenpris: 24,2749 SEK * 130% ≈ 31.50 SEK (avrundat till närmsta 0,10 SEK)
• Antal konvertibler: 10 000 000 / 100 000 = 100 konvertibler
• Antal teckningsoptioner till ESGO: 10 000 000*50 % / 31.50 = 158 730
• Antal teckningsoptioner till aktieägarna: 233 874
 
Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna
• Kapital från ESGOs teckningsoptioner vid utnyttjande: 31.50 SEK * 158 730 ≈ 5 000 000 SEK
• Kapital från aktieägarnas teckningsoptioner vid utnyttjande: 31.50 SEK * 233 874 ≈ 7 400 000 SEK
• Totalt antal aktier från teckningsoptionerna: 392 604
• Total summa från teckningsoptionerna: 12 400 000 SEK

Exempel baserat på dagens referenspris
• Konverteringspris: 24,2749 SEK *91% ≈ 22,00 SEK (avrundat ned till närmsta 0,10 SEK)
• Antal aktier: 10 000 000 SEK / 22,00 SEK = 454 545 aktier

• Utspädning av aktieägare per nuvarande antal aktier genom konvertiblerna och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner: ~ 8,3 %

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer att publiceras på Insplorions hemsida.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.