Insplorion genomför finansiering om 10 MSEK genom emission av konvertibler och teckningsoptioner

Insplorion AB (publ) genomför finansieringen om 10 MSEK inom ramen för avtalet som tecknats...