Investera i SaaS-bolaget med nära 100 procent återkommande intäkter

Lönsamma Medhelp Care AB – som erbjuder en plattform för digital företagshälsa med sjukvårdsrådgivning – är på väg att lista bolagets aktie på Nasdaq First North.  

I samband med det gör bolaget en spridningsemission, som vid full teckning tillför Medhelp cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Inför emissionen finns teckningsåtaganden som uppgår till 80 procent. 

MedHelp-koncernen grundades 1999 med idén att bli en pionjär inom e-hälsa. Visionen var då att erbjuda moderna lösningar för att avlasta vården, göra den mer tillgänglig och bidra till friskare människor. 

Sedan dess har affärsidén utvecklats till att erbjuda mjukvara som tjänst, från engelskans software-as-a-service (SaaS). Den ger överblick och stöd till chefer, fångar upp risker för kostsam frånvaro samt ger organisationer samlad statistik vilket möjliggör faktabaserad analys, mätbar förbättring och ökad lönsamhet. 

I dagsläget har MedHelp uppemot 200 000 anställda anslutna till plattformen fördelat på drygt 500 företagskunder. Exempel på såväl direkta som indirekta referenskunder är bland annat Saab, ABB och Epiroc. 

Hög tillväxt 

”Den övergripande finansiella målsättningen är att på sikt uppnå en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om 30–40 procent på årsbasis, inbegripet såväl organisk som förvärvad tillväxt”, säger MedHelp i sitt prospekt, som publicerats i samband med kapitalanskaffningen, och konstaterar även att: 

”Fördelningen mellan helt fasta och rörliga abonnemang gör att bolagets bruttolönsamhet är relativt okänslig för förändrade volymer av frånvaroanmälningar, vilket visade sig under coronapandemin.” 

Återkommande intäkter 

Bolagets molnplattform riktar sig mot företagskunder av alla storlekar och tjänsterna tillhandahålls genom månadsvisa abonnemang – en prenumerationsbaserad betalningsmodell med återkommande intäkter. MedHelp har som vision att vara den ledande plattformen för datadriven företagshälsa. 

Återkommande intäkter utgör nära 100 procent av bolagets intäktsströmmar vilket skapar förutsägbarhet och stabilitet i kassaflöden. Den genomsnittlige månatliga abonnemangsintäkten per användare uppgår till cirka 32 SEK men den faktiska prisbilden varierar beroende på storleken av företagskunden och tillvalda kringtjänster. 

Merparten av bolagets tjänsteabonnemangen utgörs av fasta abonnemangsintäkter per användare medan en mindre andel av abonnemangen är av rörlig karaktär där den totala intäkten beror på antalet frånvaroanmälningar per användare. 

Publik nyemission i Medhelp Care Aktiebolag (publ). Välkommen att teckna via länkar nedan. 

Erbjudandet i korthet 

Erbjudandet:
Avser högst 5 434 782 aktier. Vid full teckning tillförs bolaget en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader
Teckningskurs:
9,20 SEK. Courtage utgår ej
Minsta teckningspost:
590 aktier, motsvarande 5 428 SEK
Teckningsåtaganden:
40 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av erbjudandet
Teckningsperiod:
27 september 2021 – 11 oktober 2021
Likviddag:
18 oktober 2021
Preliminär första handelsdag:
26 oktober 2021 på Nasdaq First North Growth Market
Lock-up åtaganden:
Cirka 94 procent av aktierna i bolaget före genomförandet av erbjudandet är föremål för lock-up under en period om 12 månader från första handelsdag
Bolagsvärdering före erbjudandet:
230 MSEK

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.