IPO: EKOBOT STÖRRE ÄN NÄR HÄSTAR BLEV TRAKTORER – VICE VD

(Omsändning av nyhet från 25 feb inför dagens handelspremiär. Nyhet kompletterad med emissionsutfall etc.)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Jordbruksrobotbolaget Ekobot ska få lantbrukare att byta bekämpningsmedel mot robotar. Marknaden är ung, men enligt bolagets vice vd Erik Jonuks är det förestående teknikskiftet större än när hästar och oxar byttes ut mot traktorer.

Det säger han i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen av aktien på Nasdaq First North.

https://youtu.be/BOrg5YhZiLo

image

Foto: Nyhetsbyrån Direkts reporter Adam Wahlfeldt intervjuar Ekobots vice vd Erik Jonuks till höger.

Ekobot bildades 2017. Bolaget har utvecklat en teknik för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens som ger lantbrukare möjlighet att byta bekämpningsmedel mot mekanisk ogräsbekämpning i form av en självgående robot.

"Lantbruket står inför en mängd olika problem och ett av de stora problemen är att de förväntas producera lika mycket livsmedel på samma mark men med mindre insatsmedel. Det enda sättet att lösa det på är att öka precisionen och det är här som roboten kommer in", säger Erik Jonuks.

Marknaden för den här typen av produkter är fortfarande i sin linda, men det finns redan ett par konkurrenter med liknande teknonolgi som Ekobot. Erik Jonuks menar dock att det stora teknikskiftet som står för dörren kommer att rymma fler aktörer och att det inte nödvändigtvis behöver vare en nackdel att inte vara först på plan.

"Det är egentligen större än när man gick från hästar och oxar till traktorer. Det är en större teknisk förändring. Av den anledningen tror vi att vi har en väldigt bra position som en 'second mover'", säger han och tillägger:

"Vi har en extremt hög precision i det vi gör, det vill säga robotsystemet kan på millimetern när angripa och bekämpa ogräs med det mekaniska verktyget och samtidigt hålla en god verkningsgrad."

Roboten ska vara verksam i en krävande utomhusmiljö. Hur länge kommer roboten hålla?

"Ja, det är både lerigt, blåsigt och regnigt. Vi behöver bygga en robot som klarar av att vara i den här miljön. Vår utgångspunkt är att roboten ska kunna uppdateras kontinuerligt, både på mjuk- och hårdvarusidan under kontraktstiden", svarar Ekobot-chefen.

Affärsidén bygger på att lantbrukare hyr roboten på en kontraktstid på 12 till 36 månader. Optimal odlingsareal för en robot är 10 hektar - över det behövs fler robotar och under är det svårt att få lönsamhet för jordbrukaren om inte flera närliggande jordbrukare går ihop i ett gemensamt maskinbolag.

I dagsläget har Ekobot dialog med framförallt svenska odlare, men även holländska, inom bolagets nisch som framförallt är radodlade grönsaker.

"Det kan man ju undra hur stort det är, men det är faktiskt jättestora grödor i ett globalt perspektiv. Vi har ett avsiktsavtal med två av Sveriges största odlare inom framförallt lök, men även andra radodlade grönsaker", säger Erik Jonuks.

Försäljningsarbetet kommer framförallt att ske i form av direktförsäljning eftersom bolaget är beroende av att ha en nära dialog med slutkunderna under kommersialiseringsskedet. Men samtal förs även med partners för att kunna få fart på försäljningen under 2023, även mot den europeiska marknaden. Bolaget har som målsättning att vara kassaflödesneutrala vid utgången av 2023, och kunna uppvisa vinst 2024.

"Det hänger ihop med vår affärsmodell. Eftersom kunden köper det som en tjänst leder det till att vi behöver periodisera våra intäkter. Det ger oss å andra sidan ett väldigt bra kassaflöde", säger Erik Jonuks.

I samband med att Sverige gick med i EU tog jordbrukets omställning från konventionell till ekologisk odling fart och Erik Jonuks menar att det är en pågående process. Från politiskt håll finns också en ambition att göra jordbruket mer hållbart, men i dagsläget finns inga beslut om stöd till jordbruket för att snabba på skiftet. Fast Erik Jonuks utesluter inte att det kan vara på gång.

"Vi tror att ett sådant här potentiellt stöd kan komma i samband med att man förbjuder vissa bekämpningsmedel för ogräs. Vi ser inget konkret i dag, men vi har ganska stora förhoppningar om att det kommer att komma i närtid."

Klockringningen för Ekobot på Nasdaq First North är planerad till den 15 mars. I anslutning till noteringen gjorde Ekobot en emission av units om högst cirka 20,5 miljoner kronor, där varje unit bestod av två aktier och en teckningsoption. Teckningskursen på 44 kronor per unit, motsvarande närmare 22 kronor per aktie, värderade bolaget till 31,8 miljoner kronor före kapitaltillskottet. Emissionen tecknades till 189 procent.

Augment Partners är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet och har även utsetts till så kallad Certified Adviser i samband med noteringen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med erbjudandet.