Irisity genomför en riktad nyemission om cirka 50 MSEK till institutionella investerare och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad kontant nyemission av 2 463 053 nya aktier (den ”Riktade emissionen”) till TIN Fonder, Handelsbanken Fonder och Lannebo Fonder. Teckningskursen per aktie, vilken uppgår till 20,30 SEK och är i linje med aktiens stängningskurs vid Nasdaq First North Growth Market den 19 oktober 2020, har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”). Irisity kommer därmed att tillföras cirka 50 MSEK genom den Riktade emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i ett separat pressmeddelande. 

Styrelsen för Irisity har beslutat, villkorat extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, om en riktad nyemission av 2 463 053 aktier till svenska institutionella investerare. Den Riktade emissionen tecknas av TIN Fonder (30 MSEK), Handelsbanken Fonder (15 MSEK) och Lannebo Fonder (5 MSEK). Teckningskursen uppgår till 20,30 SEK per aktie och är i linje med aktiens stängningskurs vid Nasdaq First North Growth Market den 19 oktober 2020. Teckningskursen har fastställts genom Bookbuilding-förfarandet genom Bolagets finansiella rådgivare Erik Penser Bank AB, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Genom den Riktade emissionen kommer Irisity att tillföras cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas till fortsatta försäljnings-, utvecklings- och marknadsaktiviteter av Bolagets säkerhetstjänster inom intelligent övervakning. Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra Irisity kapital samt stärka ägarbasen med strategiska och institutionella ägare.

”Jag ser mycket positivt på det ökade institutionella intresset för Irisitys affärsidé och affärsmöjligheter. Stärkta av detta, och genom kapitaltillskottet från den riktade nyemissionen, fortsätter vi nu arbeta kraftfullt för att accelerera marknadsetableringen av bolagets eftertraktade säkerhetslösningar, såväl i Sverige som internationellt.”, säger VD Marcus Bäcklund.

Genomförandet av den Riktade emissionen är villkorat av att extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om den Riktade emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs separat idag och innehåller styrelsens fullständiga beslut om den Riktade emissionen.

Den Riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 9,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 2 463 053 från 23 377 851 till 25 840 904. Bolagets aktiekapital ökar med 221 674,77 SEK från 2 104 006,59 SEK till 2 325 681,36 SEK.

 

Irisity har anlitat Erik Penser Bank och Bird & Bird som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 771 41 11 00

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 769 01 34 51
E-mail: andreas.hoye@irisity.com

 

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 19:30 CEST on October 19, 2020.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Irisity i någon jurisdiktion, varken från Irisity eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det föreligger ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte heller godkänts av någon behörig myndighet i någon jurisdiktion. Irisity har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något EES-land och något prospekt varken har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende de värdepapper som nämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) sådana personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) sådana personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien endast

tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 •  certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Irisity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-19 19:32 CET.