IRISITY AB (PUBL) UTREDER FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION, FÖR ATT DELVIS FINANSIERA FÖRVÄRVET AV AGENT VI

Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) avser genomföra en riktad nyemission om ungefär 130 MSEK, riktad till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade emissionen”). Den Riktade emissionen genomförs som en del av förvärvet av det ledande AI-videoanalysbolaget Agent Video Intelligence Ltd (“Agent”) (“Förvärvet”) som Irisity offentliggjorde tidigare idag.

Den Riktade emissionen avser genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, förutsatt att ett godkännande beviljas av en extra bolagsstämma som beräknas hållas den 20 september 2021. Irisity har uppdragit åt Erik Penser Bank AB (”Penser Bank”) att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade emissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen för aktierna i den Riktade emissionen skall bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och slutföras innan handeln inleds på Nasdaq First North Growth Market den 3 september 2021. Bolaget eller Penser Bank kan när som helst välja att förkorta, förlänga eller avbryta bookbuilding-förfarandet.

Emissionslikviden från den Riktade emissionen avses användas till att finansiera kontantdelen av Förvärvet, transaktionskostnader samt rörelsekapitalbehov. Se det separata förvärvspressmeddelandet som publicerades tidigare idag för mer information om hur Förvärvet finansieras.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att snabbt och kostnadseffektivt kunna anskaffa kapital, samt att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska så väl som internationella institutionella och välrenommerade investerare. Givet att teckningspriset i den Riktade emissionen kommer sättas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, bedömer styrelsen att teckningspriset kommer sättas i på marknadens villkor.

Genomförandet av den Riktade emissionen förutsätter bland annat att Irisitys styrelse, efter att bookbuilding-förförandet har avslutats, beslutar om en emission av aktierna i den Riktade nyemissionen förutsatt godkännande av en extra bolagsstämma beräknas hållas den 20 september 2021 och att både den riktade nyemissionen och som också kommer att fatta ett beslut att bemyndiga styrelsen att utfärda vederlagsaktierna till säljarna av Agent i samband med slutförandet av förvärvet.

Institutionella större ägare samt nyckelpersoner och management i Agent, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja de nyemitterade aktierna som erhållits i samband med Förvärvet under en viss period efter förvärvets tillträde. För ledning och nyckelpersoner i Agent gäller 24 månader från tillträdesdatum och för större aktieägare gäller 12 månader från tillträdesdatum.  Överenskommelsen tillåter transaktioner utanför marknaden efter sex månader.

Förutsatt stort intresse att delta i den Riktade emissionen har två av Agents större aktieägare har fått tillåtelse att sälja sina aktier i samband med den Riktade emissionen på grund av svårigheter att äga svenska börsnoterade aktier. (För mer information om Förvärvet, se ett separat förvärvspressmeddelande som publicerades tidigare idag).

Rådgivare

Irisity har anlitat Penser Bank som finansiella rådgivare och advokatfirman Vinge som legala rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

Denna information är sådan information som Irisity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl 18:05 CET.

Om Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB +46 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i IRISITY i någon jurisdiktion, varken från IRISITY eller från någon annan. Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. IRISITY har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionerna. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktas till, ”kvalificerade investerare” så som definierats som (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Ordern (gemensamt benämnda “Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", ”ska”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

 Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i IRISITY varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i IRISITY kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i IRISITY inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i IRISITY aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionerna.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i IRISITY.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i IRISITY samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler

Denna information är sådan som Irisity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 18:05 den 2 september, 2021 .

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

 

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se