Sprint Bioscience offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sprint Bioscience AB (“Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 6 augusti 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden löpte ut den 31 augusti 2021, tecknades, med och utan stöd av teckningsrätter, till cirka 65 procent. Resterande del av Företrädesemission, cirka 35 procent, tecknades av emissionsgaranter. Bolaget tillförs cirka 67,6 MSEK före transaktionskostnader.

  • 6 702 111 aktier, motsvarande cirka 53 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter.
  • Därtill har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits avseende 1 516 829 aktier, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen.
  • Resterande del av Företrädesemission, 4 438 190 aktier, motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter.
  • Företrädesemissionen var till fullo garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 1,4 procent och garantiåtaganden om cirka 98,6 procent.
  • Nettolikviden kommer i huvudsak att användas till vidareutveckling och kommersialisering av Bolagets befintliga projektportfölj, utveckling av nya projekt och finansiering av Bolagets löpande verksamhet.

Genomförandet av denna företrädesemission är ett viktigt steg i vårt mål att accelerera utvecklingen i bolaget och bygga aktieägarvärde. Jag tackar nya och befintliga investerare för deltagandet i denna finansiering som möjliggör fortsatt utveckling av våra nuvarande projekt och framtagande av nya. Bolaget har nu sin starkaste finansiella position någonsin i och med partnerskapet med Deciphera och avslutad emission. Vi kommer att kunna bredda vår projektportfölj och utöka möjligheterna till nya licensavtal”, säger Sprint Bioscience vd, Erik Kinnman.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 31 augusti 2021. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 6 702 111 aktier, motsvarande cirka 53 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits avseende 1 516 829 aktier, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemission, 4 438 190 aktier, motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 5,34 SEK per aktie och genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 67,6 MSEK före transaktionskostnader.

Tilldelning av aktier

Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i det EU‑tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 16 augusti 2021. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt meddelas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnöta. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

I samband med att avsikten om Företrädesemissionen offentliggjordes den 30 juni 2021 kommunicerades det även att Bolaget upptagit ett konvertibellån om 10 MSEK, där samtliga konvertibler skulle konverteras till aktier till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, tidigast i samband med att Bolaget beslutar om Företrädesemissionen och senast den 30 september 2021. Konverteringen av konvertiblerna skedde under vecka 33, 2021, och ledde till att Bolagets aktiekapital ökade med 187 265,90 SEK från 2 531 426 SEK till 2 718 691,90 SEK och att antalet aktier i Bolaget ökade med 1 872 659 aktier från 25 314 260 aktier till 27 186 919 aktier.

Efter registrering av de nya aktierna i Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 265 713 SEK från 2 718 691,90 SEK till 3 984 404,90 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 12 657 130 aktier från 27 186 919 aktier till 39 844 049 aktier. För befintliga aktieägare som inte tecknade sin pro rata-andel i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 31,8 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Omvandling av betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske efter att registreringen är slutförd hos Bolagsverket, vilket förväntas ske omkring vecka 37, 2021.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Sprint Bioscience i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES“) får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “ska”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Sprint Bioscience avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Sprint Bioscience har gjort efter bästa förmåga men som Sprint Bioscience inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Sprint Bioscience. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Denna information är sådan som Sprint Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-02 18:03 CET.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 747 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare royalties på försäljning.
Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com