IRRAS noteras på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att IRRAS AB (publ) (”IRRAS” eller ”Bolaget”) uppfyller kraven för att Bolagets aktier ska kunna upptas till handel på huvudlistan Nasdaq Stockholm, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls.[1] Första dagen för handel i IRRAS:s aktier på Nasdaq Stockholm är planerad till onsdagen den 20 maj 2020. Sista handelsdag för IRRAS:s aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market beräknas vara tisdagen 19 maj 2020.

Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (IRRAS) och ISIN-kod SE0008321202. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i IRRAS behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Genom nyemissionen i april har IRRAS en stark finansiell position och kan fokusera på fortsatta kommersialiseringen av IRRAflow och Hummingbird. Vi har haft en uttalad ambition att genomföra ett listbyte till Nasdaq Stockholm under 2020. En notering på huvudlistan innebär ytterligare en höjd kvalitetsstämpel på IRRAS och går helt i linje med vår ambition att stärka Bolagets profil och leverera aktieägarvärde,” säger Kleanthis G. Xanthopoulos, VD för IRRAS.

“IRRAS är nu väl positionerat att fortsätta investera i kommersialiseringen av IRRAflow and Hummingbird ICP monitoring,” säger Will Martin, CCO på IRRAS. ”Under COVID-19-pandemin har våra innovativa produkter fortsatt att erbjuda livräddande behandlingar till svårt sjuka patienter i flera olika länder, och när ekonomin börjar återhämta sig är vi väl rustade att fortsätta att accelerera vår globala lansering.”

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättas med anledning av upptagandet till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, vilket förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras på IRRAS:s hemsida (www.irras.com) omkring den 19 maj 2020.

[1] Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen, att spridningskraven avseende aktierna uppfylls och att Bolaget skickar in ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med notering på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.  IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market (IRRAS). Certified Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.   

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com 

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02

sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 17.30 (CET).