Kommuniké från årsstämma i Instalco

Vid årsstämma i Instalco AB den 7 maj 2020 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2019 och det beslutades bland annat om vinstutdelning om 2,30 kronor per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, styrelsesammansättning, bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta aktier samt ett emissionsbemyndigande.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Beslut om vinstutdelning
Årsstämman beslutade om utdelning av 2,30 kronor per aktie och att den 11 maj 2020 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas komma att utbetalas den 14 maj 2020 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, omval av styrelseledamöter samt styrelsearvode
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson samt Camilla Öberg omvaldes som styrelseledamöter och Olof Ehrlén omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 2 000 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till övriga styrelseledamöter, vilket motsvarar arvode från föregående år. Vidare beslutades att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott. Till ersättningsutskott utges inget särskilt arvode.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode
Årsstämman omvalde revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor och att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2021 enligt samma tillvägagångssätt som beslutades vid årsstämman 2019. Beslutet innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av bolagets aktier enligt styrelsens förslag. De kompletta villkoren för återköp och överlåtelse framgår av kallelsen till årsstämman. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv genom betalning med egna aktier för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut om emission av teckningsoptioner och bildande av dotterbolag
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att bilda ett till bolaget helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”). Syftet med att bilda Dotterbolaget är att införa ett incitamentsprogram för koncernens betydelsefulla medarbetare genom emission av teckningsoptioner medförandes rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

Årsstämman godkände styrelsen förslag om en riktad emission av högst 989 256 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 14 838,84 kronor.

Årsstämman godkände Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på föreslagna villkor.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv.

För ytterligare information
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
Telefon 070 913 67 96, e-post
fredrik.trahn@instalco.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 18:20 CET.

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom el, VS, ventilation, kyla och industri. Vi utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 70-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se