Kommuniké från årsstämma i Instalco Intressenter

Vid årsstämma i Instalco Intressenter AB den 8 maj 2019 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2018 och det beslutades bland annat om vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, styrelsesammansättning, byte av firma, bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta aktier samt ett emissionsbemyndigande.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Beslut om vinstutdelning
Årsstämman beslutade om utdelning av 1,50 kronor per aktie och att den 10 maj 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas komma att utbetalas den 15 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, omval av styrelseledamöter samt styrelsearvode
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson samt Camilla Öberg omvaldes som styrelseledamöter och Olof Ehrlén omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 2 000 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till övriga styrelseledamöter, vilket motsvarar arvode från föregående år. Vidare beslutades att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott. Till ersättningsutskott utges inget särskilt arvode.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode
Årsstämman omvalde revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor och att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket motsvarade de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2018.

Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2020 enligt samma tillvägagångssätt som beslutades vid årsstämman 2018. Beslutet innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare.

Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagets firma från Instalco Intressenter AB till Instalco AB genom ändring av bolagets bolagsordning. Bytet av firma föranleder inte någon ändring av det kortnamn som bolagets aktier handlas under. Vidare beslutades vissa mindre justeringar av bolagets verksamhetsföremål i bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av bolagets aktier enligt styrelsens förslag. De kompletta villkoren för återköp och överlåtelse framgår av kallelsen till årsstämman. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv genom betalning med egna aktier för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv.

För ytterligare information:
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
Telefon 070-913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 18:30 CET.

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom VS, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 55-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.