Beslut vid årsstämma i Instalco AB (publ)

Vid Instalcos årsstämma i dag den 6 maj 2021 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 2,70 kronor per aktie, omval av samtliga styrelseledamöter och nyval av Per Sjöstrand som ny styrelseledamot och från och med den 1 september även styrelseordförande, omval av revisorn samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner, återköp och överlåtelser av egna aktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Vinstutdelning
Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 2,70 kronor per aktie och att måndagen den 10 maj 2021 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning kommer att ske fredagen den 14 maj 2021.

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvode
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson och Camilla Öberg omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Per Sjöstrand valdes som ny styrelseledamot för samma period. Per Sjöstrand valdes även till ny styrelseordförande från tidpunkten då Per frånträder sin position som verkställande direktör för bolaget och Olof Ehrlén omvaldes till styrelseordförande fram till tidpunkten då Per tillträder som styrelseordförande. Den 22 april 2021 meddelade bolaget att Robin Boheman (nuvarande CFO) tillträder som ny verkställande direktör den 1 september 2021. Per Sjöstrand kommer att tillträda som styrelseordförande i samband med detta.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden
Årsstämman omvalde revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner samt förvärv och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner samt förvärv och överlåtelser av egna aktier. Antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga tio procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämmans beslut. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av det antal egna aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt. Emissioner, överlåtelser och förvärv får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

Beslut om ändring i bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra § 1 och § 8 i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade att den av valberedningen föreslagna instruktionen för bolagets valberedning ska gälla tills vidare och tills bolagsstämman antar en ny instruktion.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman och den ändrade bolagsordningen kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.instalco.se.
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 10:00 CET.

För ytterligare information

Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-chef
Telefon 070 913 67 96, e-post
fredrik.trahn@instalco.se

 

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 90-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se