Kompletteringar: Ecoclime Q1 – En blandad inledning av året med pandemi och framgångar

Ecoclime rapporterar idag styrka inom integrations- och produktverksamheterna med en försäljningstillväxt om 51% i SDC och 37% i Evertherm. Samtidigt är resultatet under Q1 negativt främst till följd av pandemin som under Q1 påverkat installationsverksamheterna kraftigt. Den organiska tillväxten utgjorde totalt -11% och är därmed bättre än branschen som under 2020 minskade med -20%.  För installationsverksamheterna har det vänt och orderingången har fördubblats varje månad under hela perioden, varför permitteringsåtgärderna avslutats och full beläggning råder efter periodens utgång. Därtill innebär genomförda nyemissioner och ett positivt kassaflöde att kassan och soliditeten förstärkts kraftigt under perioden.

• Omsättning 34 173 TSEK (38 570)

• Nettoomsättning 30 337 TSEK (34 233)

• Varav organisk -11%

• Resultat före avskrivningar (EBITDA) 132 TSEK (3 233)

• EBITDA-marginal 0,4% (9)

• Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) – 1 633 TSEK (1 991)

• Resultat per aktie före utspädning -0,11 kr (0,02)

• Soliditet 85% (70)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 855 TSEK (4 458)

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime: ”Även om Q1 inneburit framgångar för SDC och Evertherm så är förstås resultaten en besvikelse och något som vi inte förutsåg, framförallt till följd av flera sena framflyttningar och igångsättningar av redan erhållna order inom installationsverksamheten. Nu har merparten av projekten kommit igång och vi har haft en fortsatt ökande orderingång och nya föreskrivningar. Det positiva kassaflödet, nyemissionerna om cirka 152 MSEK och genomförda organisationsförstärkningar innebär att vi står starkt rustade för den accelererade organiska tillväxt som vi kommunicerade mer i detalj i ett pressmeddelande under gårdagen."

Länk till Q1-rapport

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-06 09:38 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se (https://www.ecoclime.se).

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.