Ecoclime etablerar Industrisegment – potential om 15 TWh årlig energibesparing

Efter studier och analyser av marknadspotentialen samt ett 20-tal kundprospekt för Evertherms energikollektorer och energiackumulering för återvinning och recirkulering av energi i industriella processer, med en potential om 15 TWh återvunnen energi årligen, har Ecoclime beslutat etablera sig i marknadssegmentet Industri inom affärsområdet Cirkulär energi. Det sker med en teamorganisation och projektpartners lett av Marcus Sandlund, 33, nyrekryterad vice VD i Ecoclime och affärschef för affärsområdet Cirkulär energi.

Analyserna som beslutet grundas på har gjorts under ett par år i samarbete med Nordic Energy Audit. Studierna visar att det finns en stor industriell potential för spillvärmeåtervinning i vissa typer av förorenade industriprocesser, där Ecoclimes teknologier möjliggör lönsamt tillvaratagande av spillvärme som tidigare varit tekniskt svårt och olönsamt. Tillsammans med Nordic Energy Audit formas ett brett erbjudande med metoder för energiledning, energieffektivitet samt återvinning och recirkulering av energi med en potential som kan bidra till energieffektivisering om 15 TWh årligen inom industrin. Sammantaget har därmed Ecoclimes lösningar för fastighets- och industrimarknaden minst lika stor potential för energieffektivisering och klimatnytta som elbilsbatterier i den svenska fordonsflottan.

Lennart Olofsson, VD Ecoclime: ”Vi är nu på god väg att etablera Evertherm SEW i fastighetsmarknaden och känner oss redo att ta nästa steg med våra Evertherm-energilösningar för industrin. Lösningarna har redan installerats framgångsrikt i mindre skala i avloppsreningsverk med säkerställd verkningsgrad och minimala servicebehov och efter de djupgående analyserna är vi nu redo även för den avsevärt större industrimarknaden.

Vi gör en fokuserad satsning på ett 20-tal identifierade större industriprojekt. I vissa av dessa projekt kommer även FoU-institutioner att medverka, i likhet med den satsning 2017 som resulterade i den pågående etableringen av Evertherm SEW och affärsområdet Cirkulär energi i fastighetsmarknaden.

Som följd av etableringen har vi avtalat om ett mer ingående samarbete med Nordic Energy Audit där vi tillsammans kan erbjuda de analyser, den metodik och de teknologier som krävs för den här typen av mer omfattande och specialiserade industriprojekt”.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.