Ecoclime – 200 MSEK i organiskt tillväxtscenario – Cirkulär energi år 2023

Som följd av försäljningsframgångar under första halvåret som Ecoclime kommunicerat under föregående vecka i samband med Q2-rapporten, ska kapaciteten i verksamheten utvidgas med en kraftig satsning på utökad leveranskapacitet som ska stå färdig under år 2023. Satsningar som i huvudsak baseras på ett tillväxtscenario för Evertherms systemaffärer, som grundas på den försäljning och de försäljningsresultat och den prospektstock överstigande 200 MSEK som bolaget uppnått under första halvåret 2021.

Framgångarna är främst resultat av att merparten av de större svenska fastighetsbolag som Evertherm har inlett affärsrelationer med; börsnoterade, kommunala, kooperativa och privata, anammat den affärsmodell som Evertherm erbjuder för installationer av de cirkulära energisystemen Evertherm SEW. En affärsmodell som innefattar värdeskapande, funktionsgarantier, projektering, installationer, service och integration med fastigheters energisystem för återvinning och recirkulering av energi med optimering av drift energi- och klimatprestanda.

Ecoclime redovisade under Q2 även ett resultat för Evertherms produktverksamhet med produktmarginaler överstigande 40 % och för affärsområdet Cirkulär energi överstigande 15 % -målet (17,7). Bolaget justerar nu sitt organiska tillväxtscenario inom affärsområdet Cirkulär energi till 105 MSEK för 2022 med ett EBITDA om 15 % och till 200 MSEK för år 2023.

Under hösten 2021 genomför Ecoclime en makroanalys av delar av den globala marknaden som grund för Bolagets framtidsscenario från år 2022 inför framtida tillväxt på flera exportmarknader än Tyskland vars försäljningsverksamhet inletts under första halvåret. Ett framtidsscenario till vilket Bolaget återkommer efter genomförda analyser. Analyser som utförs i samarbete med externa energimarknadsexperter vid PWC med global energimarknadskompetens.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.