Ecoclime ökar leveranskapaciteten till 100 GWh grön energi

För att möta en estimerad efterfrågeökning har Ecoclimes styrelse vid dagens styrelsemöte beslutat genomföra en första etapp för att kapacitetsmässigt accelerera den redan pågående ökningen av kapaciteten i dotterbolaget Evertherms produktverksamhet. Den accelererade uppskalningen har möjliggjorts av de under Q1 genomförda nyemissionerna. Planen är att aktuella systemprodukter inom fastighets- och industrisegmenten från och med 2025 årligen skall återvinna och leverera 100 GWh förnybar energi.

Som jämförelse utgör 100 GWh förnybar energi den energi som årligen konsumeras i 20 000 svenska nyproducerade lägenheter, alternativt 10 000 äldre lägenheter eller den energi som nyttjas i 7 000 nyproducerade svenska villor.

En del av den beslutade satsningen ska även nyttjas för att möjliggöra installationer av ett 10-tal referensprojekt i Tyskland samt en uppskalning av verksamheten även där, fram till år 2024. Totalt utgör satsningarna 70 MSEK med en pay off-tid understigande tre år. Efter att ha reserverat dessa investeringar kan Ecoclime på basis av nuvarande kassa nyttja 130 MSEK för ytterligare tillväxtsatsningar.

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-05 10:50 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.