ÖKAD OMSÄTTNING, FLERA PROJEKTETABLERINGAR OCH ETT NYTT KONTRAKT I FÖRSTA KVARTALET

Sista halvåret 2020 avslutades starkt med flera nya kontrakt till ett värde av cirka 500 Mkr. Det första kvartalet har inneburit flera omgrupperingar och mobilisering till nya borrplatser. Detta ökar vår kostnadsmassa tillfälligt innan en etablering är klar och produktion kan starta upp.  Efterfrågan från marknaden ökade under första kvartalet. Flera nya anbud har lämnats samtidigt som kunder inom befintliga kontrakt vill öka produktionen.

Perioden januari – mars

 • Nettoomsättning uppgick till 95,6 Mkr (90,1)
 • EBITDA uppgick till 7,4 Mkr (16,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 Mkr (7,2)  
 • Kassaflöde från löpande verksamhet -21,1 Mkr (2,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (0,16)  

Kvartalet i stort

 • Drillcon Norway slöt ett raiseborrningskontrakt till ett värde av cirka 12-13 Mkr.
 • Flera nya projekt har under perioden varit i en etableringsfas.
 • Kundernas efterfrågan och investeringsvilja fortsätter att öka.
 • Drillcon fokuserar på den spanska marknaden med ny försäljningschef.

Effekter av Covid-19

 • Fram till dess att vaccinationer och förväntade lättnader i restriktioner sker så har vissa marknader extraordinära kostnader p.g.a. karantäner samt dubblering av borrteam för att hålla produktionen igång i projekt som normalt kräver ett borrteam.  
 • Extra kostnader uppgår till cirka 6 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Drillcon tecknar ett 3-årigt ramavtal rörande prospektering med Boliden Tara, Irland.
 • Drillcon etablerar ett nytt dotterbolag på Irland, Drillcon Ireland Ltd.
 • Drillcon Iberia blir certifierade enligt ISO 9001.

Nora 6 maj 2021

                           

Patrik Rylander,

Drillcon AB    

VD & Koncernchef

                                                                

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 6 maj kl 09:00. (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se