Kallelse till Drillcon årsstämma den 18 maj 2022

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.

Rätt att deltaga. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 10 maj 2022, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast fredagen den 13 maj 2022 under adress CFO, Berndt Warnqvist, Drillcon AB, Östra Vagngatan 3, 702 27 Örebro eller email: berndt.warnqvist@drillcon.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller or­ga­nisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid fö­re årsstämman.  Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast tisdagen den 10 maj 2022. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Vi påminner särskilt om rätten att delta genom ombud med originalfullmakt.

Förslag dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en justeringsman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av förslag till dagordning
 6. Prövning om stämman blivit behörig sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultat- och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören
 9. Beslut om val av styrelse och arvode

Huvudägarens förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter:

9.1 Carl Östring, ordförande (omval)

9.2 Krister Magnusson, styrelseledamot (omval)

9.3 Hans Lidén, styrelseledamot (omval)

9.4 Agne Ahlenius, styrelseledamot (omval)

 1. Val av revisor

Huvudägarens förslag:

Ernst & Young AB, som utsett Jonas Bergström till huvudansvarig revisor

 1. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller apportemissioner;
 2. Beslut om ändring av bolagsordning, flytt av styrelsens säte från Nora till Örebro
 3. Beslut om justeringsbemyndigande.
 4. Stämmans avslutande.

Nora 20 april 2022

                           

Patrik Rylander,

Drillcon AB    

VD & Koncernchef

                                                                

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se