DRILLCON ERHÅLLER ETT BORRKONTRAKT MED ZINKGRUVAN MINING AB

Zinkgruvan Mining AB, som ingår i gruvkoncernen Lundin Mining, och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande Raiseborrning. Avtalet innebär att borra ett flertal längre ventilationsschakt i olika diametrar samt så kallad mediaborrning. Arbetet är planerat att starta upp under tredje kvartalet 2022 och vara klart under fjärde kvartalet 2024. Avtalet motsvarar ett värde mellan 50–60 Mkr.

  • ” Zinkgruvan Mining AB är, och har under flera år varit en mycket viktig kund till Drillcon Scandinavia AB rörande prospekteringsborrning. Vi är mycket glada att vi nu har fått förtroende med ett längre avtal rörande Raiseborrning och vi ser det som ett kvitto att Drillcon levererar ett mervärde till Zinkgruvan Mining.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

 (Bakgrund: Zinkgruvan Mining bryter och anrikar zink, bly och kopparmalm. Slutprodukterna är koncentrat av respektive av de tre metallerna som säljs på den globala metallmarknaden. Zinkgruvan Mining ingår i den internationella koncernen Lundin Mining med totalt 4200 medarbetare i sex länder. Zinkgruvan Mining är Sveriges sydligaste underjordsgruva med 450 medarbetare. Verksamheten i Zinkgruvan har varit i kontinuerlig drift sedan 1857.)

Nora 4 juli 2022

 Patrik Rylander, VD                                                                         

Drillcon AB

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se                                                       

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 4 juli kl 14.15 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Irland Ltd, Drillcon Portugal SA, Drillcon Spanien SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering-, raiseborrning och produktionsborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön, Europa och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se